Allmänt

Här finner du svar på allmänna frågor om sjöarbetskonventionen. Klicka på frågan för att se svaret.

Nya krav i korthet som idag inte är införlivade i svensk rätt:

 • Krav på utbildning för fartygskockar.
 • Sjömän får rätt till akut tandvård.
 • Tiden för arbetsgivarens ansvar att bestrida kostnader för vård, kost och logi till följd av sjukdom förlängs.
 • Tiden för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön förlängs.
 • Ändringar görs i socialförsäkringslagen.
 • Sjöarbetscertifikat och försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen införs.
 • Sveriges skyldigheter i fråga om hamnstatskontrollera utvidgas.

Konventionens fördelar är i korthet:

 • Förenkling av regelverken.
 • En strängare kontroll av efterlevnad, med stöd av ett certifieringssystem.
 • Verifierbar överensstämmelse med grundläggande miniminormer för sysselsättning och sociala krav.
 • Tillämpning på alla fartyg (inklusive de länder som inte har ratificerat konventionen).
 • Förbättrade arbets- och levnadsvillkor för sjöfolk.
 • Bättre information för sjöfolk om sina rättigheter.
 • Förbättrad tillsyn på alla nivåer; på fartyget, företaget, flaggstaten och hamnstaten.
 • Förbättrad konkurrenssituation för redare eftersom de nya kraven införs internationellt.

Konventionen innehåller bindande bestämmelser och icke-bindande riktlinjer. De bindande bestämmelserna, och till viss del även de icke-bindande har tagits om hand i lagar, förordningar och Transportstyrelsens föreskrifter. Sverige var sedan tidigare part till nio av de konventioner som revideras genom konventionen vilket innebar att i princip allt det som regleras i sjöarbetskonventionen redan fanns i svensk rätt.

Konventionen är tillämplig på alla fartyg, oavsett storlek, förutom fiskefartyg, traditionellt byggda fartyg och örlogsfartyg.

I konventionen definieras fartyg som fartyg som enbart navigerar i inlandsfarvatten, i vatten inom eller nära skyddade farvatten, eller i områden där hamnregler gäller. Detta innebär att sjöarbetskonventionens bestämmelser inte omfattar fartyg som navigerar i inre fart. Definitionen av inre fart är trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Detta medför att merparten av Skärgårdstrafiken inte kommer att omfattas av konventionens bestämmelser.

Det kostar ingenting. Certifiering ingår i grundavgiften.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!