Undantag för fartyg i fartområde D och E

För fartyg som transporterar farligt gods och trafikerar i fartområde D och E finns möjlighet till undantag från att tillämpa IMDG-koden. Detta görs genom att fartygets befälhavare, redare eller rederiinspektör verifierar fartygets lämplighet att transportera farligt gods samt att säkerställa att det förpackade farliga godset transporteras på ett säkert och miljömässigt sätt.

Ansökan om undantag från att tillämpa IMDG-koden ska göras hos Transportstyrelsen och följande dokument ska skickas in:

  1. Ansökan om undantag ska göras av varje fartyg via blanketten "Ansökan om undantag". I ansökan ska det framgå hur kravet på den transporttid som ska understiga en timme mellan hamnbesöken uppnås samt vilka klasser av farligt gods som transporteras.
  2. Checklista för besiktning i enlighet med 5 § SJÖFS 2007:21 för inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E. I checklistan ska fartygets redare granska om fartyget uppfyller alla krav som anges i checklistan och markera utfallet. Den ifyllda checklistan ska skrivas under av fartygets befälhavare, redare eller rederiinspektör.
  3. Dokumentation (GA, ritningar etc.) som visar att fartyget är lämpat för att transportera farligt gods samt att godset kan stuvas på öppet däck.

Ansökan, checklista och dokumentation kan skickas till Transportstyrelsen via e-post: sjofart@transportstyrelsen.se eller till adress:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Undantagets giltighetstid

I syfte att minska den administrativa bördan för redare har giltighetstiden för godkända undantag förlängts till fem år (tidigare två år).

Avgift för ansökan

Transportstyrelsen tar ut en avgift för den tid och de kostnader myndigheten har vid ärendehanteringen för ansökan om undantag. Detta oavsett om ansökan blir beviljad, avslagen eller om ansökan dras tillbaka.