Olika lagstiftning inom EU respektive inom Östersjöområdet

Svenska hamnar måste ta emot allt avfall som fartygen som normalt anlöper hamnen önskar lämna, den svenska lagstiftningen är striktare än vad som gäller inom den Europeiska Unionen.

Inom Europeiska Unionen gäller genom Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/59/EG som huvudprincip att fartyg ska lämna iland det fartygsgenererade avfall som inte får släppas ut vid varje hamnbesök. Dock får ett fartyg behålla avfallet ombord till nästa anlöpshamn om det har tillräcklig kapacitet i därför avsedda utrymmen.  För fartyg som kommer från hamnar utanför Europa finns inga regler för hur mycket de ska ha lämnat iland i en tidigare hamn.

Inom östersjöområdet gäller hårdare krav på ilandlämning än vad som gäller inom övriga EU-området - allt fartygsgenererat avfall som inte får släppas ut ska lämnas iland vid varje hamnanlöp. Det innebär att svenska hamnar kan bli tvingade att ta emot allt det avfall som fartyg har producerat på resor mellan hamnar i andra länder.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!