Avgifter för ilandlämning av fartygsavfall

Svenska hamnar har rätt att täcka sina kostnader för mottagningen av fartygsgenererat avfall med en generell avgift. Avgiften kan baseras på till exempel fartygens storlek, typ eller kategori.

Avgiften ska tas ut vare sig ett fartyg lämnar iland avfall eller inte och får inte vara beroende av hur stor mängd avfall fartyget lämnar iland. En hamn bestämmer själv avfallsavgiftens storlek men sättet på vilket den räknats fram ska redovisas i hamnens avfallshanteringsplan. Avfallshanteringsplanen ska skickas till Transportstyrelsen för godkännande.

Hamnen kan ge rabatt på avfallsavgifterna till fartyg som minimerar sitt avfall genom användning av utrustning eller åtgärder som leder till förbättrade avfallshanteringsrutiner eller minskad produktion av avfall.

Hamnen har möjlighet att täcka de merkostnader som den kan orsakas på grund av att fartyg:

  • inte förhandsanmält avfallslämningen inom föreskriven tid
  • inte kan pumpa sludge eller oljehaltigt länsvatten med en rimlig kapacitet
  • saknar funktionsduglig pump för utpumpning av sludge eller oljehaltigt länsvatten
  • inte meddelar hamnen om främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter som ingår i sludgen eller länsvattnet
  • lämnar sludge eller oljehaltigt länsvatten i fat eller behållare som inte är i tillräckligt gott skick för att kunna transporteras, inte ställts iland på anvisad plats eller inte är märkta med innehåll och fartygets namn
  • inte tillhandahåller personal för koppling och lösgöring ombord av slang mellan fartyget och mottagningsanordningen.

Skulle behovet av att lämna avfall ligga utanför det normala, vilket t.ex. kan ske om ett fartyg råkat ut för haveri och stora mängder olja eller oljeförorenat vatten läckt i fartyget eller om ilandlämning av avfall som fartyget annars inte avsett att lämna i hamnen har beordrats av en fartygsinspektör har hamnen rätt till full kostnadstäckning.

Hamnen har däremot inte rätt att begära täckning för eventuella övertidskostnader då fartyget inte kan lämna avfallet inom ordinarie arbetstid. Då sådan händelse uppstår bör hamnen ta upp en diskussion med fartyget om lämplig tidpunkt för ilandlämningen.

Eftersom det är lastägarens ansvar att ta hand om lastrester får en hamn som utför denna tjänst begära full kostnadstäckning för sina åtgärder.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!