Avfallshanteringsplaner och avfallsrapporter

Den som ansvarar för en mottagningsanordning i en handels- eller industrihamn eller ett varv ska upprätta en avfallshanteringsplan som ska godkännas av Transportstyrelsen vart tredje år eller då omständigheterna väsentligen ändrar sig. 

Avfallshanteringsplaner

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska ha en avfallshanteringsplan. Innehållet i planen skiljer sig åt beroende på om den som ansvarar för mottagningsanordningen är en handels- och industrihamn, fiskehamn eller varv. För information om exakt vad avfallshanteringsplanen ska innehålla se SJÖFS 2001:12. Avfallshanteringsplaner för handels- och industrihamnar samt varv ska vara godkänd av Transportstyrelsen. Planen ska revideras vart tredje år eller då fartygens behov av att lämna avfall förändras.

Transportstyrelsen har tagit fram en blankett som kan användas för upprättande av avfallshanteringsplan för handels- och industrihamnar.

Skicka avfallshanteringsplanen digitalt till sjofart@transportstyrelsen.se eller med brev till: 

Transportstyrelsen
Sektionen för miljö/avfallshanteringsplan
601 73 Norrköping

Avfallsrapport

Kravet på att lämna en avfallsrapport med volymuppgifter om hur mycket avfall hamnen tog emot föregående år kommer att tas bort i samband med att SJÖFS 2001:12 nytrycks under 2023, Transportstyrelsen kommer inte att kräva in några avfallsrapporter för år 2021 och 2022. 

Kostnad för tillsyn och för granskning av avfallshanteringsplan

Transportstyrelsen tar ut en engångsavgift första gången en avfallshanteringsplan skickas in. För efterföljande tillsyn tar Transportstyrelsen ut en årsavgift. Avgifterna är fastställda i Transportstyrelses avgiftsföreskrifter.

Utskick av fakturor för årsavgifter sker under slutet av november/början av december.

Handläggningstid

Handläggningstiden för avfallshanteringsplaner är normalt 2-3 veckor. Inkomna planer granskas i turordning och besked ges genom att beslut skickas ut till berörda hamnar när granskningen är klar.

Regelverk

Reglerna för avfallshanteringen ombord på fartyg och mottagningen i hamn grundar sig på den så kallade MARPOL-konventionen, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/59/EG, 1992 års Helsingforskonvention med tillämpliga rekommendationer, lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg  samt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg. Föreskrifterna är under revidering utifrån direktiv 2019/883.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!