Avfallsmottagning i handels- och industrihamn

Det ska finnas mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall och lastrester i alla hamnar och varv för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Den som ansvarar för mottagningsanordningen får inte ta ut någon avgift för mottagning av fartygsgenererat avfall som är kopplad till avlämnad mängd men har däremot rätt att ta ut en generell avgift eller hamnavgift som ger kostnadstäckning för hantering och behandling av avfallet.

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg så ska det finnas mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall och lastrester i alla hamnar och varv för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Hamnen ska undersöka behovet av avlämning och redovisa detta i sin avfallshanteringsplan.

Mottagningsanordningarna ska vara placerade på en för fartygen ändamålsenlig plats och den som ansvarar för mottagningsanordningen ska ta emot allt avfall som fartygen har behov av att avlämna, utan att orsaka fartygen onödig försening.

Lastrester som klassificeras som skadliga för den marina miljön kan behöva behandling som normalt sett inte finns tillgänglig i hamn. Hamnar som tar emot bulklaster vars lastrester är skadliga för den marina miljön ska se till att de kan tillhandahålla mottagningsanordningar för sådana lastrester och även för spolvattnet innehållande sådana lastrester.

Regelverk

För närmare information om regelverket kring mottagning och avlämning av fartygsgenererat avfall, se:

Dessa är inrättade enligt Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Den svenska lagen och förordningen är i sin tur grundade på MARPOL-konventionen (the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of 1973), Helsingforskonventionen samt EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester, 2000/59/EG.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!