Utveckling av sjösäkerhet

Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram en strategi för hur antalet döda och allvarligt skadade inom fri­tidsbåtstrafiken ska kunna minska i enlighet med regeringens mål för säkerhet. Etappmålet till år 2020 är att antalet om­komna inom fritidsbåtstrafiken fortlöpande minskar och att antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.

Transportstyrelsen har preciserat ett eget mål för antalet om­komna i fritidsbåtsolyckor. Målet är att antalet går ned till 25 personer per år (räknat på ett glidande femårsmedelvärde) till år 2020.

För att nå målet har Transportstyrelsen och övriga medlemmar i samarbetsorganet Sjösäkerhetsrådet enats om att åstadkomma en enad och samlad satsning på ökad säkerhet.

Prioriterade budskap i det arbetet just nu:

Förändringar som lett till bättre säkerhet

På 1970-talet omkom fler än 100 människor varje år. Femårsmedelvärdet har nu sjunkit till något över 30.

Säkerhetsförbättringen antas bero på förändringar i samhället, teknikutveckling m.m. De viktigaste förändringarna anses vara:

  • Båtarna har blivit större och stabilare och nya småbåtar ska vara osänkbara. Här har CE-märkningen påverkat utvecklingen.
  • Flytvästanvändningen har ökat.
  • Både nödställda och utomstående som bevittnar en nödsituation kan numera ofta kalla på hjälp med, framför allt, mobiltelefon.
  • Sjöräddningen har blivit effektivare.
  • Alkoholvanorna har ändrats. 1999 infördes en gräns på 1 promille för grovt sjöfylleri. 2010 infördes en gräns på 0,2 för sjöfylleri för båtar som är minst 10 meter långa eller kan göra minst 15 knop.
  • Satellitnavigering slog igenom i början av 90-talet. Även om inte grundstötningarna minskat så brukar nödställda kunna tala om sin position mycket noga.
  • Väderprognoserna har blivit bättre.
  • Den frivilliga navigationsutbildningen ökade under de årtionden som säkerhetsförbättringen var som störst.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!