Begreppsförklaringar om båt och skepp

Fartyg, båt, skepp

Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas för transporter på vattnet och som har skrov och manöverförmåga/styrinrättning (till exempel ett roder). Detta enligt gängse uttolkning av sjölagen. De delar av lagstiftningen som rör sjösäkerhet, sjötrafikregler och miljöskydd omfattar ytterligare farkoster och flytande anordningar som kan användas till sjöss.

Sjölagen delar in fartygen i skepp och båtar. Om ett fritidsfartyg är 15 meter eller längre ska det registreras i båtregistret. Om det är 24 meter eller längre benämns det skepp och ska registreras i skeppsregistret. Läs mer om det på fartygsregistret.

Fritidsbåt, fritidsskepp, fritidsfartyg

När fartyget används för fritidsändamål, d v s varken med kommersiellt syfte, affärsmässig verksamhet eller i statlig tjänst, räknas det som fritidsfartyg. I praktiken innebär det till exempel att man inte kan ta eller få betalt för verksamheten eller del av verksamheten.

Ett fritidsfartyg får inte ta betalande passagerare. I vissa fall kan passagerarna vara med och dela på omkostnader (självkostnad), men för att det inte ska uppfattas som affärsmässig verksamhet ska kostnaden vara rimlig och en relation finnas mellan passageraren och besättningen.

Dräktighet

Dräktighet är (sedan juli 1982) ett sortlöst jämförelsetal för fartygs storlek, beräknat enligt bestämmelserna i 1969 års Internationella skeppsmätningskonvention, och fastställt genom skeppsmätning som i Sverige utförs av Transportstyrelsen. Resultatet presenteras i ett mätbrev för fartyget.

Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd (volymen av samtliga slutna utrymmen). Nettodräktigheten är avsedd att avspegla fartygets "intjäningsförmåga" och är beroende av rymden av fartygets lastrum, tillåtet passagerarantal och förhållandet mellan största djupgående och mallat djup (vertikala avståndet midskepps mellan underkant av översta genomgående däck och kölens överkant).

Många små, äldre fartyg är fortfarande skeppsmätta enligt regler som gällde före 1982. Dräktigheterna är då angivna i registerton, ett rymdmått som är 100 kubikfot (2,83 kubikmeter).

Passagerarfartyg

Ett fartyg som har fler än 12 passagerare ombord betraktas som ett passagerarfartyg och ska uppfylla de krav som ställs för ett passagerarfartyg, både när det gäller teknik och bemanning.

Handelsfartyg

Då fartyget används till att transportera gods eller passagerare för annans räkning, anses det vara ett handelsfartyg. Fartyg som tar tolv passagerare eller färre räknas inte som passagerarfartyg utan som handelsfartyg.

Det är inte nödvändigt att någon ekonomisk ersättning utgår för den aktuella tjänsten i det ögonblick den utförs, men någon sorts affärsidé ska ligga till grund för transporten. Fartyget måste ha en egen position i verksamheten för att det ska vara fråga om handelssjöfart.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!