Undervattensbuller

Människans alltmer nyttjande av havet, i form av transporter och konstruktioner, har gjort att bullernivån under vattnet har ökat de senaste århundraden. Marina djur använder sig av ljud för att navigera, interagera med andra individer och upptäcka hot. Dessa ljud riskerar att drunknar i det mänskligt genererade bullret. Om ljudet är mycket starkt, kan djur till och med skadas.

Seminarium om undervattensljud från fritidsbåtar

Kunskapsläget om hur ljud från just fritidsbåtars motorer och ekolod påverkar det marina livet är idag oklart. Det gäller även hur mycket det bullrar i våra kustområden och vilka eventuella långsiktiga konsekvenser detta kan få för organismerna. Om det bullrar för mycket i våra kustnära vatten, vad finns det för effektiva åtgärder för att minimera detta?

För att få svar på detta anordnades ett kunskapsseminarium om forskning och diskussion kring fritidsbåtars bidrag till ljudlandskapet under vattnet den 13 november 2017 av Transportstyrelsen, Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI, Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, Svenska Båtunionen och Sportfiskarna.

Presentationer och material från semenariet

Agenda

 Presentationer
1 Kunskapsseminarium om undervattensljud från firtidsbåtar
2 Ljudlandskapet under ytan - vad är det som låter och vilka lyssnar?
3 Avanta Marine
4 Volvo Penta - Marine test center
5 Hur många fritidsbåtar finns det i Sverige?
6 Hur kan fisk påverkas av buller?
7 Marina däggdjur och undervattensbuller
8 Buller i Symphony - Kumulativ miljöpåverkan i havet
9 Slutsatser från seminarium och gruppdiskussioner