Bidrag för mottagningsanordning av toalettavfall

Alla icke kommersiella hamnar har möjlighet att söka bidrag för mottagning av toalettavfall från fritidsbåtar. Bidraget ingår som en del i det så kallade LOVA-bidraget (Lokala vattenvårdsprojekt). Det går att söka bidraget via länsstyrelsen i respektive län.

Övergödning är ett av de största miljöproblemen i Sveriges vattendrag. Därför behövs fortsatta insatser för att minska belastningen av näringsämnen såsom kväve och fosfor i våra vatten.

LOVA-bidrag, ett stöd till lokalt miljöarbete

LOVA-bidraget finns för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

Det är Länsstyrelserna som tar emot ansökningar och eftersom det skiljer sig en hel del mellan länen hur man vill hantera ansökningarna så är det bäst att kontakta ditt län och ha en dialog med dem.

Bidrag enbart till åtgärder som det inte är lagkrav på

LOVA-bidraget får enbart användas till åtgärder som det inte är lagkrav på. Mottagningsanordning för toalettavfall blir lagstadgad från och med 1 april 2015. Så om du tänker söka bidrag för en sådan, måste det ske innan lagen trätt i kraft. 

Läs mer om LOVA-bidraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!