SOFT-åtagande båtmotorer

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten, tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen tagit fram en strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor, sk. SOFT. Syftet med denna plan är att bidra till målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen från transportsektorn mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045 som beskrivs i det klimatpolitiska ramverket.

I den strategiska planen finns ett åtagande riktat till Transportstyrelsen, nr 2.4.8, som har följande uppdragsbeskrivning "Information till fritidsbåtsägare om hur val av drivmedel, motor och körsätt påverkar miljö och hälsa.".

Det vi vill uppnå är ökad energieffektivitet hos fritidsbåtar, ökade möjligheter till användning av biodrivmedel etc.

För att nå det målet behöver det tas fram och spridas mer kunskap bland fritidsbåtsägare om hur val av drivmedel, motor och körsätt påverkar miljö och hälsa, och detta ska ske i form av en nationell informationskampanj under 2020.

Miljöpåverkan

Strandnära miljöer och grunda bottnar utgör viktiga produktionsområden för både land- och vattenlevande arter. Begreppet grunda bottnar (0-6 m djup) omfattar allt från exponerade bottnar av sand, grus, sten eller klippor till mer skyddade vikar med mjukbottnar. Varje naturtyp är unik i sig, även om skyddsvärdet varierar beroende på biotopens ekologiska funktion och geografiska utbredning lokalt och regionalt.
Fritidsbåtstrafikssäsongen sammanfaller med den känsliga reproduktions- och uppväxt-tiden för flertalet av våra arter. Fritidsbåtstrafik orsakar buller, vibrationer och vattenströmmar som bidrar till en ökad stranderosion samt för med sig utsläpp av tungmetaller, olja, bensin och andra kolväten. Ett särskilt miljöproblem är den stora andelen av gamla tvåtaktsmotorer med förgasare. Generellt släpper en sådan äldre modell av tvåtaktsmotor ut mellan 20 och 30 % av bränslet oförbränt direkt i vattnet. Det finns dock få specifika studier som har undersökt motorbåtars påverkan på djur och växtliv.[1] Forskare vid Göteborgs universitet arbetar för närvarande med ett projekt om effekterna av fritidsbåtsmotorernas avgaser och om produktion av marin föda och båtturism/rekreation kan samexistera.

Nationell Workshop

Målet med SOFT-åtagandet är att minska den negativa klimat- och miljöpåverkan från fritidsbåtmotorer genom att ta fram information och med hjälp av denna genomföra en kampanj under 2020 riktad till relevanta målgrupper. Informationskampanjen syftar till att öka kunskapen bland fritidsbåtsägarna och leda till ett mer miljö- och klimatvänligt utövande av båtlivet.

Det första steget är att ta fram relevant information som kan användas i kampanjen. Detta sker tillsammans med relevanta SOFT-myndigheter samt genom samverkan och diskussioner med branschen, forskare och båtlivsorganisationer. Startskottet för detta skedde i och med den nationella workshop som Transportstyrelsen anordnade tillsammans med Göteborgs Universitet i Göteborg den 12 juni 2019. Resultatet från workshopen samt de presentationer som visades finns i länkar här till höger.
Under workshopen fördes diskussioner utifrån tre möjliga förhållningssätt, som även går bra att kombinera, hur man som båtägare kan bli mer miljö- och klimatsmart;

  1. Båtägare som vill köpa en ny båtmotor, bra att satsa på en mer miljövänlig motor, till exempel en elmotor.
  2. Båtägare som vill ha kvar sin befintliga båtmotor men som kan tänka sig att gå över till ett mer miljö- och klimatvänligt bränsle. Alternativ skulle kunna vara alkylatbensin och HVO-diesel.
  3. Båtägare som inte vill byta motor eller byta bränsle kan ändra körsätt och på så sätt bidra till minskade utsläpp till vatten och luft. Nå ut med information om ecodriving.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!