Om hamnar och mottagningsanordningar

Frågor och svar

Drygt 320 hamnar har idag anordningar för mottagning av toalettavfall från fritidsbåtar. Var dessa tömningsstationer finns kan man hitta under sidan Hitta tömningsstationer.

Reglerna säger att "mottagningsanordningar för avfall ska finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen." (SJÖFS 2001:13). Det innebär att alla fritidsbåtshamnar som har antingen hemmahörande eller gästande båtar med toalett och som behöver kunna tömma den i den hamnen måste kunna ta emot avfallet på ett ändamålsenligt sätt. Det kan dock ske på olika sätt, antingen genom anläggandet av en egen tömningsstation eller genom samordning med en närliggande hamns mottagningsanordning. Läs mer om detta i Lathund för fritidsbåtshamnar.

En fritidsbåtshamn är definierad (enligt SJÖFS 2001:13) "som en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, däremot inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser". Även båtklubbar ingår i den definitionen. Med service kan räcka att man har underlättat för båtar att förtöja där, och ofta är denna service kopplad till någon form av avgift. Exempel på fritidsbåtshamnar är klubbhamnar, gästhamnar, kommunala hamnar och marinor. De som undantas är naturhamnar.

Behovet av att lämna avfall ska styra omfattningen och utformningen på mottagningsanordningarna. Båtägaren ska på ett enkelt sätt kunna lämna ifrån sig sitt avfall, och avfallet ska kunna lämnas vidare till kommunen i  enlighet med befintliga kommunala krav. (SJÖFS 2001:13 kap. 3 3§) Med ändamålsenlighet hit hör även parametrar som att anordningen ska ha tillräcklig kapacitet, inte ska vara för svår att använda, det ska gå att förtöja där, den ska fungera och eventuella problem åtgärdas omgående, och att man inte ska behöva exempelvis stå länge i kö för att det är många som behöver tömma samtidigt. Då behöver hamnen komplettera med fler tömningsstationer alternativt byta till andra tekniska lösningar som exempelvis platstömning där ett flertal båtägare kan tömma samtidigt.

Varje fritidsbåtshamn är skyldig att se till att de båtar som normalt anlöper hamnen och som har behov av att lämna sitt avfall ska kunna göra det enligt TSFS 2023:12. Antingen genom att anlägga en egen tömningsstation eller genom samordning i närområdet. Stationen ska även fungera ändamålsenligt och vara placerad på ett lämpligt ställe.

 

Transportstyrelsen inriktar sin tillsyn på att se till att fritidsbåtshamnarna har tillräckliga mottagningsmöjligheter för att ge båtägarna en reell möjlighet att följa förbundet. Tillsynen kommer att bestå främst av granskning av avfallshanteringsplanen och förelägganden om att åtgärda eventuella brister i avfallsmottagandet.

Om en hamn inte åtgärdar påkomna brister kan det bli vitesföreläggande.

Det som generellt kan sägas vad gäller tekniken för tömningsstationer är att det finns fyra huvudkategorier; stationära, flytande, portabla och platstömning. Dessa finns i olika utföranden och olika prisklasser beroende på vilken kapacitet, placering osv hamnen har tänkt sig. Läs mer om dessa olika alternativ i broschyren Mottagning av avfall från fritidsbåtar som finns under ”Toalettavfall från fritidsbåtar”, till höger på sidan. Observera att broschyren togs fram i samband med förbudet 2015, viss fakta om regelverken kan vara inaktuell.

Transportstyrelsen genomförde en undersökning 2009 där det finns en hel del nyttig information att läsa. Då denna utredning är gjord 2009 så måste man räkna med att utveckling sker och nya leverantörer och tillverkare har tillkommit. Läs rapport om mottagningsanordningar för toalettavfall från fritidsbåtar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!