Om miljöpåverkan och undersökningar som ligger till grund för förbudet

Frågor och svar

Följande undersökningar ligger till grund för förbudet:

De flesta av dessa undersökningar genomfördes i samband med den utredning av förbudet som Transportstyrelsen gjorde och lämnade till regeringen 2009.

* Rapporten är framtagen av Jegrelius - Institutet för tillämpad Grön kemi, Regionförbundet Jämtlands län.

Detta har inte ingått i kartläggningen. De miljöaspekter som ingått i uppdraget att ta hänsyn till gäller utsläpp av fosfor och kväve till vatten.

Hur stor är påverkan på miljön från toalettavfall från fritidsbåtar jämfört med till exempel industrier, reningsverk handelssjöfarten och jordbruket? Hur stor blir minskningen med förbudet?

Toalettavfallet innehåller även bakterier som kan ge upphov till sjukdomar i mage och tarm. Eftersom båtlivet ofta är koncentrerat till de två varmaste månaderna och att många båtar rör dig mest runt grunda vikar och vatten gör det att koncentrationerna av både bakterier och övergödande ämnen lokalt kan bli höga.

Ja. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2011 om att anta östersjön som ett specialområde vilket leder till att förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg på internationellt vatten (för nybyggda fartyg från 2019 och för befintliga fartyg från 2021).

Transportstyrelsen har också i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för ett utsläppsförbud av toalettavfall från alla andra fartyg på internationellt vatten.

Det finns totalt ca 822 000 fritidsbåtar i Sverige (ref. till Båtlivsundersökning 2015). Av det totala antalet fritidsbåtar är det idag cirka

  • 57 000 fritidsbåtar som har möjlighet att tömma avfall i land.
  • 16 000 fritidsbåtar har möjlighet att behålla avfallet ombord och sedan välja var de släpper ut det, dock inte i land.
  • 8 000 har toaletter som endast kan släppa ut avfallet rakt ut i sjön.

Eftersom mellan 80-90 % av alla båtar saknar toalett är det viktigt att se till att inte deras avfall hamnar i vattnet. Därför bör fritidsbåtshamnarna kunna erbjuda även landtoaletter och det vore önskvärt att fler torrdass/major byggs ute på öar och i naturhamnar. Denna fråga ligger dock inte på Transportstyrelsens bord utan det är Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!