Behovet av att lämna avfall ska styra omfattningen och utformningen på mottagningsanordningarna. Båtägaren ska på ett enkelt sätt kunna lämna ifrån sig sitt avfall, och avfallet ska kunna lämnas vidare till kommunen i  enlighet med befintliga kommunala krav. (SJÖFS 2001:13 kap. 3 3§) Med ändamålsenlighet hit hör även parametrar som att anordningen ska ha tillräcklig kapacitet, inte ska vara för svår att använda, det ska gå att förtöja där, den ska fungera och eventuella problem åtgärdas omgående, och att man inte ska behöva exempelvis stå länge i kö för att det är många som behöver tömma samtidigt. Då behöver hamnen komplettera med fler tömningsstationer alternativt byta till andra tekniska lösningar som exempelvis platstömning där ett flertal båtägare kan tömma samtidigt.