Enligt den s.k. Polluter pays-principen (förorenaren betalar) som gäller generellt inom nationell miljörätt, är det den som orsakar föroreningen som ska betala. Eftersom det är båtägarnas avfall så är det därför de som får stå för kostanden att anlägga mottagningsanordningar. Detta kan ske indirekt genom uttagande av en generell avgift från båtägarna till hamnen som sedan kan använda dessa pengar för att anlägga mottagningsanordningar.  Det är dock viktigt att det är just en generell avgift från samtliga medlemmar och inte enbart av exempelvis de båtägare som har en båttoalett. Enligt den s.k. "No special fee" principen får de som vill kunna lämna sitt avfall på ett miljövänligt sätt inte missgynnas på grund av det.