Bygga, köpa eller flagga in ett fartyg som är 5-15 meter och har fler än 12 passagerare

Ett fartyg som transporterar fler än 12 passagerare ska, oavsett vilken längd fartyget har, certifieras av Transportstyrelsen. Du behöver därför kontakta Transportstyrelsen innan du bygger eller köper ett fartyg, oavsett om fartyget är nytt eller begagnat. "Flagga in" kallas processen för att överföra ett fartyg från ett utländskt register till det svenska skeppsregistret.

Certifiering

Ett fartyg som transporterar fler än 12 passagerare ska ha ett passagerarfartygscertifikat. För att fartyget ska kunna certifieras behöver fartyget genomgå besiktningar och kontroller vilket normalt utförs av Transportstyrelsen. Det första steget är att skicka in en anmälan till Transportstyrelsen om att du vill certifiera ett fartyg. Gäller det ett fartyg som har använts som yrkesfartyg i ett annat land ska blanketten "anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg" användas. I övriga fall används blanketten "anmälan om certifiering av ett nybyggt fartyg".

Inflaggning

Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg – Nationell sjöfart

Anmälan om certifiering av ett nybyggt fartyg - Nationell sjöfart

När en sådan anmälan har kommit in till Transportstyrelsen kommer ett möte att planeras in. Efter mötet fastställer Transportstyrelsen formerna för certifieringsprocessen, exempelvis regelverk och standarder som ska tillämpas, bedömning av riskanalyser, kontroller som ska genomföras, dokumentation som ska upprättas etc.

Registrering

Båtar som transporterar fler än 12 passagerare ska registreras i det svenska fartygsregistret.

Fartygsregistret

Skeppsmätning

Fartyg som har en skrovlängd som är 12 meter eller mer och en skrovbredd som är 4 meter eller mer ska skeppsmätas. För ett nybygge är det är bra om mätningen påbörjas innan fartyget försetts med maskineri, isolering eller annat som kan försvåra invändning mätning. 

Skeppsmätning

Regler för fartyget och dess utrustning

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart hittar du de regler som gäller. Reglerna är funktionsbaserade och du behöver verifiera att reglerna uppfylls. För att underlätta tillämpningen av dessa regler har Transportstyrelsen tagit fram kompletterande upplysningar. De kompletterande upplysningarna innehåller information som förtydligar innehållet i föreskriftens regler och allmänna råd samt information om lämpliga lösningar.

Regler för nationell sjöfart och kompletterande upplysningar

Dokumentation

Tänk på att konstruktion, byggnation, material, utrustning, mm. behöver vara dokumenterad. Dokumentation är inte bara viktig när du bygger ett fartyg utan även om du köper ett befintligt fartyg. Fartygsägare behöver i olika sammanhang vissa att fartyget har en relevant säkerhetsnivå för den verksamhet som bedrivs, vilket ofta är svårt om dokumentationen inte är tillräcklig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!