Vikttolerans för en skeppningsklar container som är viktsdeklarerad i Sverige är inte fastställt. En gissning, efter att frågan diskuterats i IMO, är att toleransen kommer att vara olika i olika länder och bör hamna någonstans mellan ± 2-10% av vikten fastställd vid stickprovskontroll. Avsikten med nationellt framtagen viktstolerans är inte att utgöra en eftergift på kravet om vägningsutrustningens noggrannhet, utan utgöra underlag för eventuell rättslig påföljd vilket Transportstyrelsen inte har planerat att föreskriva om.

Viktuppgift knuten till en containeridentitet ska rapporteras till befälhavaren/rederiet och hamnterminalen som verifierad bruttovikt (VGM). Viktsuppgiften utgör väsentligt underlag till stuvningsplanen.