Inspektioner

Inspektioner görs då Transportstyrelsen finner att det är motiverat. Normalt sett debiteras inte rederiet/fartyget för den utförda inspektionen.

Vid en inspektion ska det, om förhållandena inte föranleder annat, undersökas om arbetsmiljön är tillfredsställande, fartyget är behörigen lastat eller ballastat, last som ännu inte förts ombord är säkert anordnad för sjötransport, fartyget är bemannat på ett betryggande sätt, fartyget i övrigt är i behörigt skick och fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer med rederiets säkerhetsorganisation.

Hamnstatskontroll

Inspektion av utländska fartyg sker genom så kallad hamnstatskontroll. Denna verksamhet regleras genom hamnstatskontrolldirektivet (92/51/EG) och "Paris Memrandum of Understanding on Port State Control". Det senare är en mellanstatlig överenskommelse mellan 27 länder. Enligt båda dessa ska Sverige, genom Sjöfartavdelningen inom Transportstyrelsen utföra inspektion på 25 procent av de utländska fartygsindivider som kommer till landet.

Nyttjandeförbud

Ett nyttjandeförbud är en ingripande åtgärd för fartygets befälhavare/redare. Ett fartygs resa får förbjudas om fartyget inte är sjövärdigt för resa, att det i något väsentligt avseende har brister i fråga om skyddet mot ohälsa eller olycksfall, att det inte är barlastat på ett betryggande sätt, att det medför passagerare utöver det högsta tillåtna antalet, att det inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan eller att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation.

Vidare kan förbud mot fartygets avgång eller vidare resa ske om olja eller annat skadligt ämne släpps ut eller befaras komma ut. Har fartyget inte fullgjort vad som föreskrivs om försäkringsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet enligt 10 kap. sjölagen (1994:1009) kan också nyttjandeförbud vara aktuellt. Finns väsentliga brister i fartygets sjöfartsskydd är även detta nyttjandeförbudsgrundande.

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!