Nya krav på livbåtskrokar

På grund av många olycksfall och tillbud med livbåtskrokar och deras utlösningssystem så har IMO beslutat om ändringar för att förhindra sådana händelser i framtiden.

För livbåtskrokar av typen on-load release (krok med tillhörande mekanism som kan frigöras under belastning och medge sjösättning av livräddningsfarkost) och deras utlösningssystem har IMO:s sjösäkerhetskommitté, Maritime Safety Committee (MSC), beslutat om tillägg och ändringar i SOLAS och LSA-koden för att förhindra olyckor och tillbud i framtiden. I och med detta har IMO arbetat fram en lösning på ett problem som internationellt har diskuterats i många år.

Transportstyrelsen uppmanar redare, fartygsoperatörer, fartygsbefäl etc. att kontakta tillverkaren av krokar och system så snart som möjligt för att inleda utvärdering eller få bekräftelse att en sådan redan är gjord i enlighet med nedan beskrivna riktlinjer. Transportstyrelsen rekommenderar berörda att initiera åtgärder redan nu för fartyg under svensk flagg.

Ändringar i SOLAS

Resolution MSC.317(89) implementerar nya krav på livbåtskrokar i SOLAS regel III/1.5. Kravet gäller on-load-krokar med utlösningssystem på alla nya och existerande fartyg. Regel 1.5 träder i kraft den 1 januari 2013. Enligt de nya kraven i LSA-koden ska fartygen vara utrustade med godkända livbåtskrokar senast vid den första schema­lagda torrsättningen efter den 1 juli 2014, dock inte senare än den 1 juli 2019.

Ändringar i LSA-koden 

För att uppnå målet med säkra on-load-krokar så måste dessa uppfylla de nya kraven i LSA-koden kapitel IV, punkt 4.4.7.6 som implementeras genom resolution MSC.320(89). Ändringen träder i kraft den 1 januari 2013. Under möte MSC 90 har riktlinjer i cirkulär MSC.1/Circ.1419 tagits fram till punkt 4.4.7.6.

Ändrad teststandard

Resolution MSC.321(89) ändrar resolution MSC.81(70) angående prototyptest av livbåtskrokar för att säkerställa att det är förenligt med den ändrade LSA-koden. Utvärdering och bedömning av utrustningen på existerande fartyg ska utföras i enlighet med MSC.1/Circ.1392.

Riktlinjer

Med hjälp av riktlinjer i MSC.1/Circ.1392 ska utvärdering och tester göras av alla existerande livbåtskrokar. On-load-krokar som inte klarar detta kan modifieras och genomgå nya tester. Krokar som inte testas eller som inte klarar utvärdering och tester enligt cirkuläret ska bytas ut mot godkända.

Tidigarelagt genomförande

Enligt MSC.1/Circ.1393 har man kommit överens om att tidigarelägga tillämpningen av den nya SOLAS-regeln III/1.5, vilket medför att utvärdering och eventuellt utbyte av krokar ska ske så snart som möjligt. Genom att göra detta kan man undvika problem med tidsbrist för utvärdering, modifiering och eventuella leveranser av godkända krokar till fartygen. Fartyg byggda efter den 20 maj 2011 men före den 1 juli 2014 ska ha livbåtskrokar som uppfyller kraven enligt LSA-koden med ändringar enligt resolution MSC.320(89).

Alla redare, managementbolag och andra operatörer som driver fartyg utrustade med livbåtskrokar, vilka behöver modifieras eller bytas ut, rekommenderas att installera extra säkringar/stroppar, s.k. Fall Preventer Devices (FPD) i väntan på modifiering eller byte. Riktlinjer för FPD-er har tagits fram i IMO cirkulär MSC.1/Circ.1327.

Alla fartyg som är byggda den 1 juli 2014 eller senare ska ha livbåts­krokar som uppfyller de nya kraven i LSA-koden.

Åtgärder som ska vidtas

Alla existerande typer av on-load-krokar med utlösningssystem för livbåtar på fartyg ska utvärderas och funktionstestas av tillverkaren i samarbete med administrationen eller utsedd erkänd organisation (klassificeringssällskap) före den 1 juli 2013 enligt riktlinjer i MSC.1/Circ.1392, som nämnts ovan.

Därefter ska en översyn, utvärdering och verifiering göras ombord enligt MSC.1/Circ.1206/Rev.1 för varje existerande on-load-krok för att uppfylla kraven i SOLAS III/1.5.

Därför uppmanas redare, fartygsoperatörer, fartygsbefäl etc. att kontakta tillverkaren av krokar och systemen så snart som möjligt för att inleda utvärdering eller få bekräftelse att det redan är gjort i enlighet med dessa riktlinjer.

Transportstyrelsens sjöfartsavdelning rekommenderar att initiera åtgärder redan nu för fartyg under svensk flagg.

Dokumentation

  • Ett ”Factual Statemen” från tillverkaren eller deras representant ska finnas ombord enligt paragraf 17 i MSC.1/Circ.1392, se även Appendix 2, flödesschema.
  • Efter utbyte eller modifiering, installation och testning av livbåtskrokar och deras utlösningssystem enligt procedurer i MSC.1/Circ.1392, Annex, paragraferna 18 – 26 ska Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning eller klassificeringssällskap), enligt TSFS 2012:23, utfärda ett ”Statement of Acceptance”. Detta dokument ska behållas ombord.

Sammanställning av datum

20 maj 2011–1 juli 2014

Fartyg byggda mellan dessa datum ska ha livbåtskrokar som uppfyller kraven enligt LSA-koden med ändringar i resolution MSC.320(89).

1 juli 2013

Utvärdering och funktionstest av alla existerande typer av krokar ska vara gjord före detta datum i enlighet med MSC.1/Circ.1392.

1 juli 2014–1 juli 2019

Alla fartygen ska vara utrustade med godkända on-load krokar och utlösningssystem, enligt nya krav i LSA-koden. Dock inte senare än första schemalagda torrsättningen mellan angivna datum. Alla krokar ska efter modifiering, byte eller vid verifiering av en godkänd krok genomgå ett test och överhalning enligt MSC.1/Circ.1206/Rev.1.

Gällande resolutioner och cirkulär

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!