Fartygsradar

I cirka 60 år har man i fartygsradar använt tekniken med en magnetron som producerar högfrekventa korta pulser som sprider ut signaler på båda sidor om pulsen. Med ny teknik kan man nu bygga radar som har bättre prestanda än tidigare.

Med den nya tekniken kan man lättare se små mål i grov sjö och regn och bättre presentation av fartyg i höga farter (> 30 knop) i ett elektroniskt sjökort. Vidare innebär detta lättare integrering av annan utrustning bl.a. AIS.

I IMOs kommitté MSC (Maritime Safety Committee) togs i december 2004 beslut om ändring av funktions- och prestandakrav på radarutrustning. Kraven gäller från den 1 juli 2008 och finns återgivna i resolution MSC.192(79) "Adoption of the revised performance standards for radar equipment".

Adoption of the revised performance standards for radar equipment 

Alla passagerarfartyg som är byggda efter 1 juli 2008, oavsett storlek och alla andra fartyg byggda efter den 1 juli 2008 med en bruttodräktighet om 300 eller mer ska utrustas med radarutrustning som uppfyller de nya kraven. (Fartyg som är byggda innan 1 juli 2008 påverkas inte av de nya kraven men ska uppfylla kraven då utrustning ersätts eller då ny utrustning installeras).

Villkor för provning, metoder för testning och erforderliga testresultat finns i standarden IEC 62388. I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning, bilaga 1 finns gällande prestandanormer.

Swedish Standards Institute

Vid installation av radarutrustningar ska riktlinjerna i SN.1/Circ.271 "Guidelines for installation of shipborne radar equipment" följas.

Guidelines for installation of shipborne radar equipment

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!