Pråmrelaterade olyckor

Sedan 2004 har 65 pråmrelaterade olyckor rapporterats till oss på Transportstyrelsen. Det motsvarar ett medel på cirka 5 olyckor per år. Rapporteringen har varit ojämn under åren, med tydliga toppar år 2004, 2013 och 2014.

Antal rapporterade pråmrelaterade olyckor 2004–2017.

Bildtext: Antal rapporterade pråmrelaterade olyckor 2004-2017. Klicka på bilden för högre upplösning.

37 procent av de rapporterade olyckorna i pråmbranschen har bedömts som allvarliga eller mycket allvarliga, vilket är en betydligt högre andel än för den totala inrapporteringen som är cirka 15 procent.

Statistiken visar på en stor underrapportering av olyckor för den här gruppen av fartyg. Det är till stor del bara de allvarligaste olyckorna som rapporteras in till oss.

Hög andel personolyckor

I samband med bogsering, äntring av pråmar och vid bygg- och anläggningsarbeten som utförs ombord har några personer omkommit och ett antal skadas allvarligt varje år.

Sedan 2004 har 4 personer omkommit i pråmrelaterade olyckor, och antalet skadade är 9 personer. Det motsvarar 1 omkommen person per 16 rapporterade pråmolyckor, vilket kan jämföras med den totala rapporteringen inom sjöfart som visar på en omkommen person per 24 rapporterade olyckor.

Vanliga orsaker till olyckor

  • Inläckage. Kantring och inläckage av vatten (inte utsläpp) står för 28 procent av de rapporterade pråmolyckorna och är den vanligaste orsaken. För samtliga övriga typer av fartyg är siffran endast 5 procent.
  • Andra tekniska orsaker. Sjunkning och kantring på grund av överlast, lastförskjutning samt grundstötning är andra orsaker, vilket har bidragit till stora materiella förluster, personskador och negativ miljöpåverkan. Det har ibland visat sig att pråmen saknat stabilitetsberäkningar och lastmärken.
  • Bristande kunskap. Bristande utbildning är vanligt. Det råder okunskap om lasthantering, stabilitet, flytbarhet, bogsering, skötsel och underhåll av flytande utrustning och pråmar. En anledning kan vara att den växande byggsektorn inom sjönära entreprenad i många fall inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet av arbeten till sjöss. En annan är de senaste årens oklarhet i tillsynsmyndigheternas ansvar och regelverk för pråmar.
  • Gamla fartyg. Svenska pråmar har en relativt hög medelålder jämfört med landbaserad maskinell utrustning i entreprenadbranschen. Skicket har i vissa fall varit alltför dåligt, vilket har medfört att pråmarna inte varit sjövärdiga.

Här sker olyckorna

En tredjedel av alla pråmolyckor sker i hamnområden. Övriga olyckor täcker också en tredjedel. Förhållandevis många pråmolyckor sker på öppen sjö, cirka 22 procent (11 procent för alla olyckor).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!