Kommersiell sjöfart för fartyg under 20 brutto

Fartyg under 20 brutto inom den kommersiella sjöfarten har inga egna bestämmelser utan tillämpar samma författningar som övrig sjötrafik. Det gäller även den kommersiella verksamheten med RIB-båtar.

I kategorin kommersiella fartyg under 20 brutto som transporterar gods och/eller passagerare ingår bland annat:

 • båttaxi
 • RIB-charter
 • rundturer och linjetrafik
 • näringsidkare i skärgården
 • lantbrukare, lägerskolor
 • sjönära turism
 • konferensverksamhet.

Det gemensamma är att transporten utförs inom ramen för kommersiell verksamhet.

Fler än tolv passagerare är ett passagerarfartyg

Fartyg som medför fler än tolv passagerare betraktas som ett passagerarfartyg. Kraven för dessa fartyg regleras i fartygssäkerhetslagen och Sjöfartsverkets föreskrifter. Alla svenska passagerarfartyg ska ha ett passagerarfartygscertifikat.

På fartyg som är under 20 brutto och befordrar högst tolv passagerare ställs inga krav på certifikat. Däremot omfattas de av de av ett antal föreskrifter där kraven ska vara uppfyllda. Det är redarens ansvar att kraven uppfylls. Alla fartyg ska, i enlighet med sjölagen vara i sjövärdigt skick.

Registrering

Mindre fartyg som används i yrkesmässig trafik ska registreras i fartygsregistrets båtdel.

Fartyg mäts bland annat enligt ett volymmått som benämns dräktighet. Generellt kan man säga att en dräktighet på 20 motsvaras av båtar som har en längd på cirka 12 meter. Men detta är bara en tumregel, i tveksamma fall måste det till en skeppsmätning av fartyget för att avgöra dräktighet.

Fartområde

Fartområde är en geografisk indelning av vattenområden. Ju mer vidsträckt fart desto större krav ställs på fartyget och de ombord. Det finns två fartområdesindelningar som styr kravnivåerna i Transportstyrelsens föreskrifter, läs mer om fartområden.

Bemanning och behörighet

Ett fartyg ska vara betryggande bemannat.

På båtar som är mindre än sex meter ställs inga formella krav på behörighet när dessa nyttjas yrkesmässigt. Men den som framför båten är skyldig att se till att den är sjövärdig och framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap. För större båtar finns däremot krav.

Den som tjänstgör på ett fartyg som nyttjas yrkesmässigt och har en längd av 6 meter eller mer ska inneha ett läkarintyg för sjöfolk som visar att gällande syn- och hörselkrav är uppfyllda.

Krav för yrkesmässig tjänstgöring på mindre fartyg i inre fart

Läs detaljerad information om vilka krav som finns för bemanning och behörighet samt läkarintyg angående yrkesmässig tjänstgöring på mindre fartyg i inre fart. Där beskrivs även vilka regler som gäller för dig som vill köra snabba båtar yrkesmässigt

Livräddningsutrustning

Alla fartyg som bedriver yrkesmässig trafik ska uppfylla Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SJÖFS 2004:30).

Ett ändringsmeddelande till denna föreskrift (SJÖFS 2006:32) innehåller komplettering som gäller för lastfartyg under 20 brutto.

Minimum för vad som idag krävs för dessa fartyg:

 • Räddningsvästar för varje person ombord (inkl. barn) (SJÖFS 2004:30, 2 kap. 4 §)
 • Livflottar vilka tillsammans rymmer samtliga ombordvarande (SJÖFS 2004:30, 4 kap. 1 §
 • Livbojar, antalet livbojar är beroende av fartygets längd (SJÖFS 2004:30, 4 kap. 8 §)
 • Nödljus, antalet nödljus är beroende av fartområdet (SJÖFS 2004:30, 2 kap. 2 §
 • Nödbelysningsanordning, när huvudkraftkällan är utslagen (SJÖFS 2004:30, 2 kap. 18 §)

Navigationsutrustning

Fartygen ska utrustas i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning (TSFS 2011:2).

Minimum för vad som idag krävs för dessa fartyg:

 • Magnetkompass (standard/styr)
 • A-kompass för fartyg > 20 meter
 • B-kompass för fartyg < 20 meter
 • Deviationskurva
 • Sjökort (för berört område)
 • GPS (behövs inte i hamnar, floder, kanaler och mindre insjöar)
 • Radarreflektor 3/9 GHz