Krav för elektrisk installation på fartyg

För att påbörja arbete med elektriska eller elektroniska installationer ombord på ett fartyg ska kraven nedan vara uppfyllda. 

Elinstallationer ska utföras av behörig elinstallatör

Arbete med elinstallationer ombord ska utföras endast av behörig elinstallatör. Installatören bör ha kunskaper om elektrisk installation på fartyg och om gällande regelverk för sådana installationer.

Elektriska installationsarbeten på fartyg bör endast utföras av

 • fartygsingenjör,
 • elektroingenjör,
 • eltekniker i enlighet med STCW,
 • fartygselektriker, eller
 • installatör med annan utbildning och erfarenhet som kan garantera kunskapsnivå, t.ex. marinens el-utbildning.

Intyg om tillämpad standard

Elinstallatören/företaget som har utfört ett arbete ombord på ett fartyg ska utfärda ett intyg, där det framgår att installationen uppfyller gällande regelverk och tillämpad standard.

Krav på elutrustning

Olika fartygstyper (till exempel oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, passagerarfartyg och fiskefartyg) kan, beroende på art, byggnadsdatum och storlek, ha varierande krav på elutrustningen.

IP klassning och placering av elutrustning

Elektriska system är fuktkänsliga och ska skyddas genom rätt IP klassning eller EX klassning. IP- och EX klassning och placering av elutrustning i fartygets olika utrymmen är en mycket viktigt del av varje installation. Därför är det viktigt att ta reda på vad det är som gäller för de olika utrymmena och zonerna.

Dessutom ska utrustningen uppfylla kraven för kapslingsklassen, det vill säga IP-klass, EX-klass och eventuell temperaturklass.

Nödutrustning får inte placeras för om kollisionsskottet.

Olika typer av elutrustning ska fungera i harmoni med varandra

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) innebär att olika elektriska eller elektroniska utrustningar kan fungera i harmoni med varandra. Med det menas att utrustningarna inte stör eller påverkar varandra negativt. Lågenergilampor, led­belysning och trådlös utrustning (till exempel mikrofoner) kan störa eller slå ut radio­utrustning och andra viktiga funktioner ombord på fartyget. IEC 60533 är standarden som behandlar EMC på fartyg.

Elsäkerhetsverket är föreskrivande myndighet när det gäller EMC på fartyg.

Jordning av apparater och kablar

Det är viktigt att inte slarva med eller missa jordningen av apparater och kablar. Ojordad eller fel jordad utrustning kan vara farlig och leda till driftstörningar. Den kan till och med leda till att annan utrustning slås ut.

Skydda varje strömkrets

Varje enskild strömkrets ska skyddas mot överbelastning och kortslutning.

Kabelinstallationer och batterianläggningar

Isolationsmotstånd

Isolationsmotståndet bör vara lägst 1 MΩ.

Landanslutning av fartyg

När fartyget ska anslutas till landbaserad lågspänning (max 400 Volt) ska Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem, SJÖFS 2008:82 följas.

IEC Standard - IEC Pas 80005-3:2014

Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements.

Vid anslutning av fartyg till landbaserad högspänning ska nedanstående standard följas:

 • IEC Standard - IEC/IEEE 80005-1:2019
  Utility connections in port -- Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirements
 • IEC Standard - IEC/IEEE 80005-2:2016
  Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shore connection systems - Data communication for monitoring and control

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.