Brandskyddsutrustning

För att skydda vid händelse av brand på ett fartyg ska det finnas inbyggt brandskydd och transportabel brandskyddsutrustning ombord.

Transportstyrelsen utför kontroller av brandsläckningsutrustning, brandmansutrustning, personlig skyddsutrustning, brandlarm och brandpumpar på såväl svenska som utländska fartyg.

Ett fartyg som inte uppfyller kraven för brandskydd kan förläggas med nyttjandeförbud.

Inbyggt brandskydd

Det fast inbyggda brandskyddet är någonting som oftast arrangeras när fartyget byggs. Det är rederiets, varvets, klassens och Transportstyrelsens uppgift att se till att utförandet blir i överensstämmelse med gällande regler.

Brandlarmsystem

Ett automatiskt brandlarm består av en brandlarmcentral med ett antal slingor med detektorer, tryckknappar och larmsystem. Brandlarmcentralen ska vara placerad i en kontrollstation (vanligtvis bryggan).

Vid brandlarm ska strömmen till samtliga magnethållare till brand- och dragdörrar brytas i lastfartyg. I passagerarfartyg däremot stängs inte dörrarna automatiskt vid larm men ska kunna stängas sektionsvis eller alla samtidigt från en manuell kontrollpanel på bryggan. Alla branddörrar ska dessutom kunna stängas från plats intill dörren.

Detektorer och tryckknappar är placerade på de larmslingor som går ut i fartyget. Genom dem leds en svag elektrisk ström. Om strömmen i en av trådarna bryts erhålls ett fellarm, bryts strömmen i båda trådarna ges brandlarm. Fel på en detektor eller larmknapp ska inte göra resten av systemet obrukbart.

Fast brandsläckningssystem

Det fasta brandsläckningssystemet för passagerarutrymmen använder vatten som släckmedel. I maskinutrymmen och lastutrymmen är det vanligt att ett fast brandsläckningssystem med vatten och skum kompletteras av ett system med koldioxid som släckmedel.


Antalet brandpumpar och deras kapaciteter bestäms av ett fartygs typ och storlek.

Brandsläckningssystem som är godkända enligt det marina utrustningsdirektivet kan du hitta på MarED:s hemsida (The Group of Notified Bodies for the Implementation of the Marine Equipment Directive). För att få tillgång till informationen på hemsidan måste du registrera dig, vilket är kostnadsfritt.

Transportabel brandskyddsutrustning

Den transportabla brandskyddsutrustningen består av

  • brandslangar med munstycken
  • handbrandsläckare
  • brandmansutrustning
  • transportabel skum- och pulversläckningsutrustning.

Brandslangar med munstycken

Brandslangar med munstycken ska vara utplacerade på varje däck så att alla utrymmen nås i bostadsinredningen.

Handbrandsläckare

Handbrandsläckare ska finnas för varje påbörjad 250 m2 av utrymmets yta (halonbrandsläckare är förbjudna i fartyg).

I fartygs maskinrum ska det finnas ytterligare transportabel skumutrustning.

Allmänna råd: Antal och typ av handbrandsläckare ombord fartyg bör följa riktlinjerna i MSC.1/Circ.1275

Brandmansutrustning

En brandmansutrustning består av personlig skyddsutrustning och andningsapparat. Den personliga skyddsutrustningen omfattar brandskyddsdräkt, stövlar, handskar, hjälm och säkerhetslampa.

Klassning av brandutrustning

All brandutrustning som används ombord ett fartyg skall vara klassad.

För fartyg som går under EU förordningen 2014/90 skall utrustningen vara så kallat rattmärkt. Det innebär att de är provade och håller en viss kvalité för att klara maritimt bruk. Se vidare TFSF 2016:81 

För fartyg på internationell fart s.k. Solas fartyg gäller att deras utrustning är godkänd av transportstyrelsen. Utrustningen testas  i enlighet med Solas resolution A.689 (17) 

Och för fartyg som går under nationella föreskrifterna rekommenderas att ett ansiktsskydd följer standarden  SS-E 137  och för andningsskydd standarden EN 136.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!