Så berörs olika tillstånd av nya föreskriftet om certifikat och utbildning

Här framgår kortfattat vilka ändringar som gäller för olika kategorier av tillstånd i samband med nya EU-regler samt nationella föreskrifter för certifikat och utbildning inom luftfartsområdet.

Behörighetsbevis för AFIS/AFIS-elev

Dessa tillstånd regleras enbart nationellt. Inga ändringar sker i sak men reglerna i TSFS 2009:80 om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev ändras genom att hänvisningarna till de allmänna bestämmelserna för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis och bestämmelserna om medicinska undersökningar med mera justeras.

Behörighetsbevis för fallskärmstekniker

Dessa tillstånd regleras enbart nationellt. Inga ändringar i sak.

Flygledarcertifikat/elevcertifikat för flygledare

Dessa tillstånd regleras i EU-förordning. EU-reglerna kompletteras av nationella regler med administrativa krav som rör medicinska undersökningar eftersom detta ännu inte regleras inom EU (se även punkten Flygläkare, företagsläkare och allmänläkare). Regelarbetet inom EU pågår dock och reglerna förväntas träda i kraft under 2013. De nationella regler som ersätts av EU-regler kommer då att behöva upphävas.

Reglerna i TSFS 2009:79 om certifikat för flygledare och flygledarelev har ändrats genom att hänvisningarna till de allmänna bestämmelserna för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis och bestämmelserna om medicinska undersökningar med mera justeras.

Flygläkare, företagsläkare och allmänläkare

Detta område, och i förekommande fall tillstånd, regleras i EU-förordning. EU-reglerna kompletteras av nationella regler där Sverige i egenskap av medlemsstat ska reglera vissa saker enligt vad som anges i berörd EU-förordning. Följande ändringar gäller:

 • Möjlighet för allmänläkare att göra medicinska undersökningar för LAPL om så tillåts enligt nationell lagstiftning införs.
 • Medicinska krav för det nya flygcertifikatet för lätta luftfartyg (LAPL) införs.Förändrade administrativa medicinska krav för flygledare införs. Kompletterar tillämpningsförordningen 805/2011 (förtydliganden av åtgärder vid försämrat hälsotillstånd och införande av medicinska begränsningar).
 • Undersökningar och bedömningar som genomförs av undersökningsläkare ska upprättas enligt de formulär och med de rutiner för dokumentation som fastställts av Transportstyrelsen och i det system som Transportstyrelsen tillhandahåller för detta ändamål (Empic).

Flygmaskinistcertifikat

Dessa tillstånd regleras enbart nationellt. Några justeringar och konsekvensändringar har skett i bestämmelserna om certifikat och behörigheter för flygmaskinister med hänsyn till ändringar i andra föreskrifter och för att förenkla och ta bort onödigt material. I 18 § har kraven på att ett nytt språkprov för språknivå 4 ska genomföras minst vart tredje år ändrats till minst vart fjärde år. Ändringen är en ensning med EU-reglerna och är en lättnad.

Flygteknikercertifikat som inte regleras i EU-förordning

Dessa tillstånd regleras enbart nationellt. Endast en ändring i sak i form av en lättnad har införts i 5 § i föreskrifterna om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis. Där har en möjlighet förts in för ägare eller brukare av ett luftfartyg att ge en certifierad flygtekniker behörighet att taxa med luftfartyget.

Auktorisationer för instruktörer och kontrollanter av flygprov

Dessa tillstånd regleras både i EU-förordning och i nationella regler, beroende på om instruktörens eller kontrollantens arbete rör ett EU-reglerat certifikat eller ett nationellt certifikat. EU-reglerna kompletteras av nationella regler där Sverige i egenskap av medlemsstat ska reglera vissa saker enligt vad som sägs i berörd EU-förordning. Inga ändringar i sak.

Läs mer om vad som gäller för kontrollanter.

Kabinbesättningsintyg

Från och med den 8 april 2013 gäller nya EU-regler i Sverige för kabinbesättnings­intyg. De nya föreskrifterna kompletterar dessa EU-regler och innehåller regler för den som ansöker om ett intyg hos en utbildningsorganisation som har Transportstyrelsens tillstånd att utfärda sådana intyg. Både fristående utbildningsorganisationer och operatörer som bedriver kommersiella flygtransporter och tillhandahåller grundutbildning för den som ska bli kabinbesättningsmedlem kan få tillstånd att utfärda intygen.

Läs mer om kabinbesättningsintygen.

Auktorisationer för kontrollanter av språktest

Dessa tillstånd regleras både i EU-förordning och i nationella regler, beroende på om instruktörens eller kontrollantens arbete rör ett EU-reglerat certifikat eller ett nationellt certifikat. EU-reglerna kompletteras av nationella regler där Sverige i egenskap av medlemsstat ska reglera vissa saker enligt vad som sägs berörd EU-förordning. Inga ändringar i sak.

Flygoperativa certifikat som omfattas av EU-reglerna (PPL, CPL, MPL och ATPL)

Dessa tillstånd regleras i EU-förordning. EU-reglerna kompletteras av nationella regler där Sverige i egenskap av medlemsstat ska reglera vissa saker enligt vad som sägs i berörd EU-förordning. Följande ändringar gäller från och med 8 april 2013:

 • Krav på elevtillstånd tas bort.
 • Tillstånd utfärdas att gälla tills vidare.
 • I 7 § har en lättnad förts in genom en möjlighet att använda språktestare som har auktoriserats i ett annat EU-land för engelska språktest (tidigare krävdes svensk auktorisation).
 • I 22 § har en lättnad förts in genom att språktester som har en så kallad fullständig ICAO-rekommendation får användas för prov på engelska.

Läs mer om vad som gäller för piloter.

Flygoperativa certifikat som enbart regleras nationellt (segel, ballong och behörighet för avancerad flygning)

Dessa tillstånd regleras enbart nationellt och rör ett område där Sverige genom en så kallad opt-out har skjutit fram tillämpningen av nya EU-regler till senast den 8 april 2015. Följande ändringar har skett i föreskrifterna om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis:

 • I 7 § har en lättnad förts in genom en möjlighet att använda språktestare som har auktoriserats i ett annat EU-land för engelska språktest (tidigare krävdes svensk auktorisation).
 • I 18 § har kraven på att ett nytt språkprov för språknivå 4 ska genomföras minst vart tredje år ändrats till minst vart fjärde år. Ändringen är en ensning med EU-reglerna.
 • I 22 § har en lättnad förts in genom att språktester som har en så kallad fullständig ICAO-rekommendation får användas för prov på engelska.

Följande ändringar har skett i bestämmelserna om medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och företagsläkare:

 • Bestämmelser om medicinska krav för respektive tillståndtyp har flyttats till de specifika bestämmelserna för respektive tillståndstyp.
 • Innehavare av ett certifikat för segel- eller ballongflyg och som inte uppfyller kraven för ett medicinskt intyg klass 2 enligt Del MED i förordning (EU) nr 1178/2011 föreslås i stället ha medicinskt intyg för LAPL.

De specifika reglerna för respektive tillståndtyp har ändrats genom att hänvisningarna till föreskrifterna om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis och bestämmelserna om medicinska undersökningar med mera har justerats.

Läs mer om vad som gäller för piloter.

Flygoperativa certifikat som enbart regleras nationellt (UL)

Dessa tillstånd regleras enbart nationellt. Alla krav som rör certifikat och utbildning för flygning med ultralätta flygplan inklusive utbildning av instruktörer för verksamhet med ultralätta flygplan samlas under en författning med följande lättnader jämfört med dagens krav:

 • Lägst medicinskt intyg för LAPL ska gälla i stället för, som idag, medicinskt intyg klass 2.
 • Språkkravet utgår.