14 kap. Tillgänglighet för passagerare med funktionsnedsättning

Kapitlet innehåller regler om utformning och utrustning för förbättrad tillgänglighet för passagerare med funktionsnedsättning.

Generella krav (1 §)

Fartyg som används till att transportera passagerare och som inte omfattas av krav som gäller kollektivtrafik ska, så långt det är rimligt och i så stor utsträckning som möjligt, vara utformade och utrustade på ett sådant sätt att tillfredsställande tillgänglighet för passagerare med funktionsnedsättning säkerställs.

Kompletterande upplysningar

I diskrimineringslagen (2008:567) anges krav på åtgärder för tillgänglighet. Dessa krav avser stöd eller personlig service, information och kommunikation samt vissa åtgärder i fråga om den fysiska miljön.

Regler om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar finns i EU-förordning nr 1177/2010. Mer information om förordning finns på Transportstyrelsens webbplats.

Passagerarfartyg och höghastighetsfartyg som bedriver allmänna transporter kan dessutom omfattas av nedanstående föreskrifter:

  • Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1992:10) med föreskrifter om handikappanpassning av passagerarfartyg, eller
  • Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:25) om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder.

Vilken av ovanstående föreskrifter som är aktuell beror på kölsträckningsdatum och antalet passagerare i enlighet med tabellen som återfinns nedan.

Kölsträckningsdatum< 100 passagerare≥ 100 passagerare
1960 – 1983 Inga krav SJÖFS 1992:10 bilaga 1
1984 – 30 sept. 2004 Inga krav SJÖFS 1992:10 bilaga 2
1 okt. 2004 eller senare SJÖFS 2004:25 bilaga 1 SJÖFS 2004:25 bilaga 1 och 2

I Sjöfartsverkets handbok "Anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder" finns rekommendationer samt bilder som illustrerar bra och mindre bra lösningar vad gäller anpassningen av fartyg.

Utöver kraven i föreskrifterna kan det vid upphandling av kollektivtrafiken ha ställts ytterligare krav. Uppgifter om hur tillgängliga respektive fartyg och bryggor är återfinns hos dem som tillhandahåller trafiken eller på rederiets webbplats.

Ytterligare krav kopplat till land- och ombordstigning återfinns under rubriken "Boende- och arbetsmiljö".

Vid utformning och test av förbindelsemedel med land kan bl.a. nedanstående standarder och föreskrifter vara relevanta:

  • SS-EN 526, Skeppsteknik - Fartyg för insjöfart - Landgångar med max 8 m längd - Krav och utförande.
  • SS-EN 14206, Fartyg för inre vattenvägar - Landgångar för passagerarfartyg - Krav, provningar.
  • ISO 7061, Ships and marine technology - Aluminium shore gangways for seagoing vessels.
  • ISO 5488, Ships and marine technology - Accommodation ladders.
  • 13 kap. Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25) om skyddsanordningar och skyddsåtgärder m.m.