13. Sjukvård och apotek

Kapitlet innehåller regler om vilka läkemedel och medicinsk utrustning som ska finnas på fartyg samt nödvändig medicinsk utbildning.

Innehåll

Kompletterande upplysningar

Om fartyget används i fartområde A eller B, gäller även Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:80) om sjukvård och apotek på fartyg. TSFS 2021:80 innehåller detaljerade regler om läkemedel och medicinsk utrustning som ska finnas ombord.

Sjukvård och läkemedel (1 §)

På fartyg ska läkemedel och medicinsk utrustning medföras i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till antalet ombordvarande, den verksamhet som bedrivs samt tiden till närmaste anlöpbara hamn.

Kompletterande upplysningar

Det är i huvudsak följande faktorer som styr vilka läkemedel och vilken medicinsk utrustning som behöver finnas ombord:

  • Antalet personer ombord.
  • Fartygets verksamhet (exempelvis transport av passagerare eller farligt gods).
  • Förväntad tid för att få hjälp av sjukvården (exempelvis tid till hamn).

Mindre fartyg som endast används till korta transporter

T.ex. ett fartyg som använd av en hantverkare för att transportera byggmaterial.

  •  Första hjälpen-utrustning med förbandsartiklar såsom handskar, blodstoppare, elastisk binda, sax, plåster, brännskadeförband och ögonskölj.

Fartyg i skärgårds- eller kustnära trafik

  • Första hjälpen-utrustning med förbandsartiklar såsom handskar, blodstoppare, elastisk binda, sax, plåster, brännskadeförband och ögonskölj.
  • Om tiden till hamn överstiger 30 minuter, är det lämpligt att komplettera med läkemedel som kan motverka smärta och sjösjuka. Se TSFS 2021:80, bilaga D för mer information.
  • Om tiden till hamn överstiger två timmar, är det även lämpligt med narkotiskt preparat som har lugnande effekt och det är då särskilt viktigt att samråda med läkare.

Livflottar

  • Första hjälpen-utrustning med förbandsartiklar såsom handskar, blodstoppare, elastisk binda, sax, plåster, brännskadeförband och ögonskölj.

Utbildning samt läkemedel och medicinisk utrustning (2 §)

Befälhavaren är ansvarig för läkemedel och medicinsk utrustning om­bord och ska inneha en relevant utbildning i sjukvård för att omedelbart kunna vidta effektiva åtgärder i händelse av olycka eller sjukdom.

Kompletterande upplysningar

Det är viktigt att utbildningen omfattar hantering av de läkemedel och den medicinska utrustning som finns ombord.

Av 9 § fartygssäkerhetsförordningen framgår följande: Befälhavaren är ansvarig för sjukvården ombord och ska, beroende på skeppsapotekets omfattning, ha certifikat eller intyg som sjukvårdare.

Vilken utbildning som är lämplig är bland annat beroende av den verksamhet som bedrivs samt de läkemedel och den medicinska utrustning som finns ombord.

Mindre fartyg som endast används till korta transporter

T.ex. ett fartyg som använd av en hantverkare för att transportera byggmaterial.

Den som framför fartyget har lämpligen en första hjälpen-utbildning, t.ex. i enlighet med Röda korsets riktlinjer.

Fartyg i skärgårds- eller kustnära trafik

För fartyg, andra än passagerarfartyg, som endast har första hjälpen-utrustning ombord är det lämpligt att den som framför fartyget har en första hjälpen-utbildning, t.ex. i enlighet med Röda korsets riktlinjer.

För passagerarfartyg och för fartyg som har mer än endast första hjälpen-utrustning, är det lämpligt att den som ansvarar för sjukvården har en utbildning som omfattar de moment som anges i bilaga 36 till TSFS 2011:116.

Vid behov av medicinsk rådgivning till sjöss kan man alltid kontakta TMAS (TeleMedical Advice Services). Om fartyget ligger i hamn, kontakta då den lokala sjukvården.

Lämna ut läkemedel (3 §)

Endast befälhavaren eller den som befälhavaren i förekommande fall har tilldelat uppgiften som sjukvårdare får ordinera eller lämna ut läkemedel.

Allmänna råd till 1–3 §§

Befälhavaren bör vid behov samråda med läkare.

Kompletterande upplysningar

Vid ordination av läkemedel är det lämpligt att samråd med läkare.

Vid behov av medicinsk rådgivning till sjöss kan man alltid kontakta TMAS (TeleMedical Advice Services). Om fartyget ligger i hamn, kontakta då den lokala sjukvården.

Förvaring (4 §) 

Läkemedel ska vara förvarade på en plats som är tillräckligt skyddad och som är anpassad för den verksamhet som bedrivs. Narkotikaklassade läkemedel ska vara oåtkomliga för obehöriga.

Allmänna råd

Läkemedel bör förvaras enligt tillverkarens anvisningar.

Läkemedelsförpackningar som är avsedda att medföras i en liv­räd­d­ningsfarkost bör vara vattentäta, plomberade, märkta och för­sedda med datum för den senaste översynen.

Narkotiska läkemedel (5 §) 

Varje inköp och all förbrukning av narkotiska läkemedel ska doku­men­teras.

Allmänna råd

Uppgifterna bör dokumenteras i en särskild journal av befälhavaren eller den som befälhavaren i förekommande fall har tilldelat upp­giften som sjukvårdare.

Journaler 6 § 

Samtliga journalhandlingar ska vara inlåsta och endast till­gängliga för befälhavaren och den som befälhavaren i förekommande fall har tilldelat uppgiften som sjukvårdare.