12 kap. Miljöskydd

Kapitlet innehåller regler om miljöskydd.

Generella krav (1 §)

Fartyg ska vara dimensionerade, utformade och utrustade på ett sådant sätt att riskerna för utsläpp av förorenande ämnen till vatten och luft minimeras.

Kompletterande upplysningar

Miljöskydd för fartyg regleras i huvudsak genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, men även lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg innehåller bestämmelser som är viktiga för den enskilde.

För ytterligare information se Miljö och hälsa.

För fartyg som transporterar miljöfarlig last i bulk finns dessutom följande lastspecifika föreskrifter som kan vara aktuella:

 • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden).
 • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden).
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:89) om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).
 • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:4) om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (GC-koden).
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden).

Dessutom gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg gäller, om inte annat anges, för fartyg inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på svenskt fartyg inom andra vattenområden.

TSFS 2010:96 omfattar bestämmelser om vattenförorening och luftförorening.

För fartyg som används uteslutande för fritidsändamål gäller endast bestämmelserna om toalettavfall:

 • 11 kap. (fartyg med brutto ≥400).
 • 11 a kap. (fartyg med brutto <400).

Olja

4-8 kap. TSFS 2010:96 omfattar olja. När olja används som bränsle och när den transporteras till sjöss finns det regler om utsläppsförbud, avfallshantering, dokumentation, certifiering samt fartygets konstruktion och utrustning. Syftet med reglerna är att minska risken för att oljeprodukter orsakar skada på människa, miljö eller fartyg.
Om diesel eller andra petroleumprodukter används som bränsle, är det framförallt följande konstruktions- och utrustningsregler som fartyget kan omfattas av:

 • Brännoljetankar (5 kap. 1 §).
 • Sludgetankar (5 kap. 2-4 §§).
 • Internationell landanslutning (5 kap. 5 §).
 • Behandlings- och kontrollsystem för länsvatten (5 kap. 6-10 §§).
 • Oljedagbok för maskinrumsoperationer (5 kap. 11-18 §§).
 • För transport av olja, se 6 kap. TSFS 2010:96.

Skadliga ämnen i bulk och i förpackad form

9 och 10 kap. TSFS 2010:96 gäller skadliga ämnen i bulk och i förpackad form.

Avfall

11 kap. TSFS 2010:96 gäller toalettavfall och 12 kap. gäller fast avfall. Toalettavfall och fast avfall får inte släppas ut från fartyg på svenskt sjöterritorium och ekonomiska zon, med vissa undantag. Fartyg ska lämna allt fartygsgenererat avfall och lastrester, som är förbjudet att släppa ut, till mottagningsanordning i hamn.

Det avfall som måste lämnas iland är

 • oljehaltigt länsvatten,
 • sludge,
 • toalettavfall, och
 • fast avfall.

Fartyg som har toalett installerad ombord ska följa de utsläpps- och utrustningsbestämmelser som anges i 11 kap. TSFS 2010:96.

Fartyg med en längd ≥12 meter ska förses med skyltar som visar hur det fasta avfallet ska tas omhand (12 kap. 13 §).

Fartyg med brutto ≥100 och fartyg som är certifierade för ≥15 personer ska ha en avfallsplan som innehåller rutiner för minimering, uppsamling och behandling av fast avfall (12 kap. 14 §).

Fartyg på internationell resa med brutto ≥400 och fartyg som är certifierade för ≥15 personer ska ha en avfallsdagbok i vilken man redovisar varje utsläpp i havet, avlämning iland och förbränning ombord.

För ytterligare information, se Avfallshantering.

Bränslekvalitet, luftemissioner och energi

13 kap. TSFS 2010:96 omfattar luftförorening, bland annat regler om ozonnedbrytande ämnen, kväveoxider, svaveloxider och flyktiga organiska föreningar.

Antifouling

Antifoulingsystem är påväxthindrande system som används för att kontrollera eller förebygga påväxt av oönskade organismer på fartyg. Påväxten hindras med hjälp av en beläggning, färg, ytbehandling, yta eller annan anordning.

Det råder förbud mot att använda påväxthindrande system på fartyg där tennorganiska föreningar fungerar som biocider. Förbudet innebär att alla fartyg (oavsett storlek och trafik) som är registrerade inom EU eller som anlöper hamnar inom EU, måste ha tagit bort sådana påväxthindrande system.

För ytterligare information, se Antifouling.