Sverige har ett stort antal vattendrag och långa kuster. Landet är relativt glesbefolkat och räddningstjänsterna har därför stora områden att täcka in. Det kan därför ta förhållandevis lång tid innan ett fartyg i nöd får hjälp.

Kortare avstånd till land innebär inte nödvändigtvis snabbare hjälp då insatstiden främst påverkas av avståndet mellan räddningsresursen och den nödställde.

Räddningsoperationer kan försvåras på grund av exempelvis hård vind, låga temperaturer eller dålig sikt.

Under vinterperioden finns en ökad risk för att snabbgående räddningsenheter inte tar sig fram på grund av is.

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 framgår att passagerare till sjöss ska omfattas av en skyddsnivå som är jämförbar med andra transportsätt. Det är därför nödvändigt att fartyget förses med adekvata arrangemang och utrustning för att hantera exempelvis evakuering och som gör det möjligt att invänta hjälp på ett säkert sätt. Notera att särskilda arrangemang kan vara nödvändiga för barn och personer med funktionsnedsättning.