Utöver Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2017:26 om fartyg i nationell sjöfart finns det även andra föreskrifter som kan vara tillämpliga. Vilka det är beror vilken verksamhet som bedrivs men följande kan vanligen vara aktuella.

Alla fartyg omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler. Sjövägsreglerna innehåller krav gällande nödsignalering (bilaga 1 och annex 4).

Exempel på regelverk och standarder

Livräddningssystem kan utformas i enlighet med ett sammanhållet regelverk. (För mer information om verifiering och sammanhållet regelverk, se 1 kap. 13 och 14 §§).

Exempel på möjliga regelverk är:

  • Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:30) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (fiske-, last- och passagerarfartyg).
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (last- och passagerarfartyg).
  • Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27) om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer (Kap VII).
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa.
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (Kap III).