För att få en säker och fungerande elinstallation, tänk på följande:

  • Planera kabeldragningen noga, framförallt med hänsyn till brandrisker.
  • Dimensionera kablar och säkringar för anläggningens spänning och ström.
  • Ange märkdata (eller lämplig inställning för överbelastningsskyddet) för varje strömkrets i anslutning till överbelastningsskyddet.
  • Se till att kabelgenomföringar genom skott och däck har passande täthet, brandbegränsning och nötningsskydd.
  • Var omsorgsfull vid kabeldragningen; vibrationer och rörelser kan annars orsaka nötning och skador.

Kablar som monteras på vertikala kabelstegar, eller under en kabelstege, monteras normalt med stålband eller liknande värmetålig materiel.

Alla kablar för fartygsbruk bör vara av marin typ och ha flamhämmande egenskaper. Alla kablar bör läggas upp och fixeras på lämpligt sätt och med jämna mellanrum. Kabelbanor, kabelstegar och kabelrör är vanligt förekommande och vedertaget. Kablar, som monteras på vertikala stegar eller av någon anledning är dragna under kabelstegar, fästas normalt med stålband eller liknande för att undvika fall vid värmestegring. (var tredje klammer bör åtminstone vara av stål vilket normalt medför ett avstånd på 1-2 m). Om kablarna ligger på kabelbanan kan plastband användas eftersom risken att kablarna ramlar ner vid brandpåverkan är minimala.

Elinstallation på fartyg bör endast utföras av yrkesmän med kunskap om regelverk och standarder. Vissa installationer är amatörmässigt utförda särskilt på klenspänningssidan. Dessa installationer kan dock medföra funktionsstörningar som är svårupptäckta eller i värsta fall leda till brand.

Kabeldragningar genom olika skott och durkar bör gå via godkända brandtätningar. Enkla borrhål för enskilda kablar i skotten eller durkar undviks. 

Kablar får normalt inte böjas mer än vad tillverkaren tillåter och inte med snävare radier än följande (hämtat från klassreglerna):

  • Oarmerad kabel med diameter <= 25mm - 4×D
  • Oarmerad kabel med diameter > 25mm - 6×D
  • Metallarmerad kabel oavsett diameter - 6×D
  • Kompositarmerad kabel oavsett diameter -8×D

Kabelfixering med hjälp av plaströr som fästs med stål klammer accepteras i inredningen. Alla ledningarna bör vara tydligt märkta, det förenklar felsökning.

Om kablar är placerade så att risk för mekanisk åverkan föreligger, bör dessa kablar skyddas på lämpligt sätt. Särskild uppmärksamhet bör ges till kablar som kan generera stora strömmar t.ex. startkablar.

väsentliga signal- och kontrollkablar som inte är skärmade bör inte dras tillsammans med övriga kablar som har en spänning på över 50 volt.

Kablar bör förläggas, jordas och skyddas så att risken för EMC minimeras.

Kablarnas fästpunkter bör genomföras enligt nedanstående tabell:

Kabelns yttre diameter Kabel utan armering Armerad kabel
< 8 mm 200 mm 250 mm
8 mm > 13 mm 250 mm 300 mm
13 mm > 20 mm 300 mm 350 mm
20 mm > 30 mm 350 mm 400 mm
> 30 mm 400 mm 450 mm

Så här görs kontroll

Kontrollera att rätt typ av kablar har använts. Okulär besiktning av hela kabeluppläggningen och kabelmontage. Kontrollera kabelgenomföringar via skott, durkar, skåp maskiner och armaturer, så att genomföringarna ser bra ut och är täta. Kontrollera att böjarna har tillräcklig radie på kabelstegar och skenor. Kontrollera att metallmantlar och armeringar på ledningar ska vara elektriskt kontinuerliga och jordade inne i skåp och den utrustning där de har kopplats. Kontrollera att kablar för nödkraft är dragna separat så att brand eller annan olyckshändelse inte slår ut hela elförsörjningen för fartyget.

Kablarna dras och fästas normalt så att de inte skavs eller skadas. En värmeökning, t.ex. att skott upphettas, ska inte påverka funktionen.

Kontroll av kabelinstallationer bör läggas in i fartygets underhållssystem.