För att få detaljerad information om vilka certifikat som behövs för just ditt fartyg kan du få hjälp av Certifikatsguiden. Andra certifikat som inte finns med i guiden kan komma att behövas, exempelvis nationalitetscertifikat, klasscertifikat, mätbrev, dispenscertifikat etc.

Det finns även intyg och tillstånd som kan vara nödvändiga för vissa fartyg, viss trafik eller viss verksamhet, exempelvis:

Certifikat om utbildning av sjöpersonal
Se Ombordanställda för mer information.

Registerbok och lyftcertifikat
Enligt 13.2.3 och 13.5.2 Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1973:A9) om lyftinrättningar på fartyg ska alla fartyg, utom fritidsfartyg, med lyftanordningar för lastning och lossning av last ha en registerbok, och alla sådana lyftinrättningar förses med certifikat.

Mätbrev
Enligt 4 § förordningen (1994:1162) om skeppsmätning ska ett svenskt fartyg vars skrov har en största längd av minst 12 meter och en största bredd av minst 4 meter mätas, om fartyget inte används för fritidsändamål. Fritidsfartyg ska mätas om fartygets största skrovlängd överstiger 24 meter.

När mätningen av ett svenskt fartyg är avslutad utfärdar Transportstyrelsen ett mätbrev. Se Skeppsmätning för mer information.

Klasscertifikat
Ett certifikat utfärdat av en erkänd organisation som intygar att fartyget är byggt och hållet i stånd i enlighet med organisationens regler. Med erkänd organisatin avses en organisation som erkänts av Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg.

Bogsertillstånd
Vid bogsering finns i vissa fall krav på tillstånd, se 7 kap. 1 och 2 §§ Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:27) om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet.