Det finns utöver TSFS 2017:26 ett antal av Transportstyrelsen föreskrifter som kan vara tillämpliga för fartyg i nationell sjöfart. Nedan följer en lista över de föreskrifter som kan vara aktuella och en notering om i vilken utsträckning de gäller fartyg i nationell sjöfart. Se respektive föreskrift för ytterligare information.

Transportstyrelsens föreskrifter hittar du i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas, och Sjöfartsverkets föreskrifter hittar du på Sjöfartsverkets webbplats.

  Arbetsmiljö  
TSFS 2019:56 Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg. Föreskriften gäller för alla fartyg i nationell sjöfart där arbetstagare utför fartygsarbete för arbetsgivares räkning. Regler som avser tekniska anordningar och kemiska ämnen gäller för alla som utför arbetet dvs. även för till exempel ensamföretagare och familjemedlemmar.
  Boendemiljö  
TSFS 2013:68 Transportstyrelsens föreskrifter om bostadsutrymmen ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart men en bruttodräktighet över 200 och som trafikerar fartområde A-C. Undantagna är dock statsfartyg (som används uteslutande för statsändamål och inte för affärsdrift), fiskefartyg och traditionsfartyg.
SJÖFS 1992:6 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om besättningens bostäder på fartyg m.m. Föreskrifter gäller för fartyg som omfattas av MLC 2006 och som är byggda under perioden 1 juni 1992 till 13 augusti 2013.
SJÖFS 1970:A4 Sjöfartsverkets kungörelse om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg. Föreskriften gäller för fartyg som omfattas av MLC 2006 och som är byggda under perioden 1 juli 1970 till 31 maj 1992.
  Avgifter  
TSFS 2016:105 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart.
  Dagböcker  
TSFS 2010:18 Transportstyrelsens föreskrifter om skeppsdagbok, maskindag-bok, kombinerad skepps- och maskindagbok samt journal. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart som går på internationell resa.
  Fartområden  
TSFS 2009:8 Transportstyrelsens föreskrifter om fartområdenas indelning. Fartområde används i TSFS 2017:26. För mer information se Fartområde.
  Fartygstyp  
SJÖFS 1997:18 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om säkerheten vid forsränning. Föreskriften gäller om forsränning bedrivs med fartyg i nationell sjöfart.
SJÖFS 2004:25 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
  Maskin/el  
SJÖFS 1973:A9 Sjöfartsverkets kungörelse om lyftinrättningar på fartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart avseende tillsyn och certifikat för lyftutrustning.
SJÖFS 2003:17 Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart men endast regler om besiktning och intyg (10-17 §§).
  Miljö  
SJÖFS 1983:62 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter till förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2010:96 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart.
  Rapportering  
TSFS 2009:56 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafik-informationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS). Föreskriften gäller för vissa fartyg i nationell sjöfart.
TSFS 2010:159 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall. Föreskriften gäller för vissa fartyg i nationell sjöfart.
TSFS 2016:102 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg. Föreskriften gäller för vissa fartyg i nationell sjöfart.
TSFS 2016:121 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart.
  Sjukvård  
SJÖFS 2000:21 Sjukvård och apotek på fartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart som trafikerar fartområde A-B.
  Sjötrafik  
SJÖFS 1958:A23 Meddelande angående ömsesidigt medgivande av rätt till kustfart för danska och svenska fartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
SJÖFS 1958:A9 Meddelande angående ömsesidigt medgivande av rätt till kustfart för svenska och norska fartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2019:26 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Södertälje kanal. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2019:97 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Trollhätte kanal Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
SJÖFS 1996:15 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland m.m. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2019:140 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Göta kanal. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
SJÖFS 1999:2 Sjöfartsverkets föreskrifter om anmälan av trafik med höghastighetsfartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2016:160 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken i vissa områden i Sverige. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2009:44 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart.
TSFS 2009:45 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prejning och visitering samt militära förhållanden som påverkar sjötrafiken Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart.
TSFS 2010:157 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ruttsystem och andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler. Föreskriften gäller för vissa fartyg i nationell sjöfart.
TSFS 2016:120 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken i vissa områden i Sverige. Föreskriften gäller för vissa fartyg i nationell sjöfart.
  Skrov, Stabilitet och fribord 
TSFS 2009:114 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skrov-konstruktion, stabilitet och fribord Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart men endast reglerna som införlivar internationella lastlinjekonventionen (ICLL, bilaga 2) och för existerande fartyg reglerna avseende skadestabilitet (bilaga 6, 7 och 8).
TSFS 2009:23 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om svensk isklass för trafik på Vänern. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2011:96 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
  Tillsyn  
TSFS 2018:27 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart men endast reglerna avseende; Stockholmsöverenskommelsen (gäller bara existerande roropassfartyg), bogsertillstånd, MLC, ICLL, SPS och radiocertifikat.
Föreskriften kommer fortsatt gälla för andra fartyg än fartyg i nationell sjöfart.
  Transport av last  
TSFS 2021:89 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2019:39 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods till sjöss i  fartområde D och E samt på inre vattenvägar. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2022:4 Transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (GC-koden). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
SJÖFS 2008:10 Transport på försörjningsfartyg inom offshoresektorn. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2021:69 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2009:49 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2010:166 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2010:174 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart som går på internationell resa.
TSFS 2014:136 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2022:52 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
TSFS 2017:15 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden). Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart om sådan verksamhet bedrivs.
  Utrustning  
TSFS 2009:95 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning på fartyg. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart ≥300 brutto på internationell resa.
TSFS 2011:2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning. Föreskriften gäller för fartyg i nationell sjöfart med brutto mindre än ≥150 på internationell resa och fartyg i nationell sjöfart med brutto ≥500 på inrikes resa.
För andra fartyg i nationell sjöfart gäller endast 2 kap. 8 och 9 §§ (arbetsspråk).