Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2018

Järnvägsgruppen vid KTH har fått i uppdrag av Transportstyrelsen att följa pris- och utbudsutvecklingen på persontrafikmarknaden på järnväg i Sverige.

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2018

Järnvägsgruppens arbete har resulterat i den rapport som återfinns som bilaga. Vidare har Transportstyrelsen sett det som relevant att lyfta och vidareutveckla ett antal observationer som görs i underlagsrapporten. Dessa tas upp i denna del. De slutsatser som dras står för Transportstyrelsen. Rapporten är en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning avseende persontrafikmarknaden på järnväg.

Utgiven 2019-06-24