Transportmarknaden i siffror 2018

Transportmarknaden i siffror är en årligen återkommande marknadsövervakningsrapport som riktar sig till branschorganisationer, departement, myndigheter och företag.

Transportmarknaden i siffror 2018

Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av utvecklingen på marknaderna för väg- och järnvägstransporter. I årets rapport konstaterar vi att den svenska transportmarknaden fungerar och utvecklas på ett stabilt sätt. Vi ser en tillväxt vad gäller antal företag inom främst persontransportområdet och omsättningen ökar på samtliga studerade delmarknader. Även efterfrågan på godstransporter har ökat på ett tydligare sätt än tidigare. Samtidigt noterar vi att det finns områden där tillväxttakten har avtagit. Tillsammans med en liknande utveckling på marknader som skapar efterfrågan på transporter kan vi se tecken på en mer begränsad tillväxttakt framöver.

Utgiven 2019-03-06