Transportmarknaden i siffror 2016

Transportmarknaden i siffror är en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning på väg- och järnvägsområdet. 

Transportmarknaden i siffror 2016

Rapporten ger en översiktlig bild av utvecklingen på marknaderna för person- och godstransporter på väg och järnväg. Årets rapport är den andra i ordningen.
I rapporten presenteras statistik över utveckling för bland annat utbud, nyttjande och priser inom de olika marknaderna. Viktiga händelser under året och sentida lagändringar sammanfattas också. Slutligen redovisas även uppgifter om den ekonomiska situationen för företagen som är verksamma på marknaderna. Rapporten är uppdelad i två delar, en avseende persontrafik och en avseende godstrafik.

Utgiven 2017-02-22