Säkerhetsutvecklingen år 2002

Säkerhetsutvecklingen år 2002

2002 var, ur säkerhetssynpunkt, ett bra år för svensk linjefart och charter, inget haveri inträffade. Inom privatflyget omkom tre personer och totalt inträffade 26 haverier. Detta framgår av den preliminära statistik som Luftfartsinspektionen tagit fram för 2002. I följande text framgår mål och måluppfyllelse för flygsäkerhet inom svensk luftfart, preliminär flygtidsproduktion samt haveriutfall och säkerhetsutveckling.

Utgiven 2003-11-13