IMO beslutar om globala klimatmål för sjöfarten

2023-07-07

Ulrika Raab, Sofia Malmsten, Henrik Tunfors samt Anders Wilhelmsson På bilden ses Ulrika Raab, Sofia Malmsten, Henrik Tunfors från Transportstyrelsen samt längst till höger Anders Wilhelmsson från Rådssekretariatet, EU. Fotograf: Peter Ostenfeld.

Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) antog idag ett historiskt klimatpaket som skärper sjöfartens klimatmål och stakar ut riktningen för fortsatt utveckling av styrmedel. Sverige har under tiden som ordförande i EU arbetat intensivt för att möjliggöra ett framgångsrikt resultat.

IMO:s miljökommitté (Marine Environment Protection Committee, MEPC) har satt ett mål för den internationella sjöfarten om netto-nollutsläpp vid 2050, samt mellanliggande mål om 20-30 % minskning av totala växthusgasutsläpp till år 2030, och 70-80 % minskning till år 2040, jämfört med 2008 års nivå.

MEPC beslutade dessutom om inriktning och tidplan för att införa pris på utsläpp av växthusgaser, och en global standard för att öka andelen gröna drivmedel i sjöfarten.

Sofia Malmsten från avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen har fört Sveriges talan i förhandlingarna i IMO:s klimatarbetsgrupp.

– Vi är mycket glada att IMO har fattat beslut om nya klimatmål. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att få på plats styrmedel som direkt minskar sjöfartens utsläpp, säger Sofia Malmsten.

Sverige har en nära dialog med likasinnade länder, framför allt inom Europa och med små önationer i Stillahavsområdet. Dessa önationer påverkas redan nu i väldigt hög grad av klimatförändringarna.

– Många av dessa länder är också mycket beroende av sjötransporter. Det är därför glädjande att sjöfarten visar att den är beredd att ta sitt ansvar för den nödvändiga klimatomställningen. Vi har nu en stabil grund för fortsatt arbete. Förhoppningen är att beslut om ytterligare styrmedel kan fattas 2025 för att påskynda omställningen, men redan nu bör detta vara tillräckligt för industrin att intensifiera takten i omställningen, säger Sofia Malmsten.

Kontaktuppgifter för media

Transportstyrelsens presstjänst, 010-495 43 00.