Vem gör vad inom vägtrafik?

Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de
efterlevs.

Vi för också register över yrkesutövare, fordon i trafik, avställda fordon, körkortsinnehavare samt återkallade körkort. Vi för också register över skador i vägtrafiken. Vi utför ursprungskontroll av importerade fordon. Vi hanterar dessutom trängselskatt, fordonsskatt och vägavgifter. Vi reglerar fordons beskaffenhet, säkerhet i vägtunnlar och prisinformation om taxiresa. Vi har ett omfattande internationellt och nationellt regelutvecklingsarbete.

Vi godkänner vissa vägtunnlar, ger körkortstillstånd och tillstånd som handledare åt de som ska övningsköra. Vi återkallar körkort för olämpliga förare. Förutom att vi prövar och ger tillstånd till transportföretag och chaufförer, gör vi det också för organisationer som anordnar utbildningar och examination inom området.

Vi har ansvar för marknadsövervakning. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, till exempel på marknader för företag som besiktar fordon samt taxibranschen och villkor för resenärer och för de som köper godstransporttjänster. När det gäller busspassagerarnas rättigheter har vi ett delat ansvar för regelgivning och tillsyn med Konsumentverket. Om man till exempel är missnöjd med sin resa är det Konsumentverket som man ska vända sig till. Reklamationer görs till Allmänna Reklamationsnämnden.

Vår tillsyn omfattar t.ex. trafikskolor, förarprövning, kollektivtrafik, yrkestrafik, yrkesförarkompetens, kör- och vilotider, vägarbetstider, tillsyn av läkare och psykologer, alkolås och delar av det statliga vägnätet.

Trafikverket svarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar. Trafikverket genomför kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket ansvarar för tillgänglighet i kollektivtrafiken däribland upphandling av sådan trafik.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter har det övergripande ansvaret för all regional kollektivtrafik i respektive län, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som ska upphandlas.

Kommuner ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunala vägar. En kommun beslutar också om särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter.

Polismyndigheten ansvarar för att trafik sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för den officiella olycksstatistiken.

Länsstyrelsen beslutar om särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter, t.ex. stopplikt och väjningsplikt i korsningar, förbud mot trafik med fordon.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är föreskrivande myndighet för regler om farligt gods som rör transporter på väg. Man utfärdar också intyg till förare som ska transportera farligt gods på väg.

Konkurrensverket har ansvar för frågor om upphandlingar och överträdelser inom konkurrensområdet såsom missbruk av marknadsmakt eller företagssamarbeten för att lura kunder.

Konsumentverket har ansvar för konsumentupplysning och frågor om konsumentskydd och konsumentstöd.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga trafikslag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!