Vem gör vad inom sjöfart?

Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Dessutom för vi register över fartyg och besättningar.

Förutom att vi prövar och ger tillstånd till t.ex. rederier och sjömän, gör vi det också för organisationer som anordnar utbildningar inom sjöfarten, organisationer som vi delegerar till, konstruktioner och utrustningar på fartygen, nybyggnad, ombyggnad, import av sjöfartyg med mera. Vi ger också tillstånd till de sjösäkerhetsanordningar som Sjöfartsverket inte äger.

Vi har också ansvar för marknadsövervakning. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och för de som köper godstransporttjänster.  När det gäller frågor som rör passagerarnas rättigheter är det dock Konsumentverket som man ska vända sig till, till exempel om man är missnöjd med sin resa. Reklamationer görs till Allmänna Reklamationsnämnden. För kollektivtrafik på vatten har Transportstyrelsen ett bredare uppdrag där vi följer och utvärderar villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor och villkor för resenärer. Dessutom bedrivs tillsyn inom området.

Vår tillsyn omfattar rederier, fartyg och hamnar och vi inspekterar även utländska fartyg genom så kallade hamnstatskontroller. Vi kontrollerar att till exempel rederierna har en säker verksamhet och att de som är anställda ombord har rätt kompetens och en bra arbetsmiljö. I kontroll av hamnar ingår att se till att tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar fungerar som de ska.

I våra register har vi information om fartyg såsom uppgifter om tillstånd, ägare samt vem som har vilka behörigheter.

Transportstyrelsen för också statistik över olyckor och tillbud inom sjöfarten.

Polisen är den myndighet som kontrollerar om de som har passagerarfartyg uppfyllt kraven på ID-kontroller. Om Polisen finner en avvikelse anmäler de det till Transportstyrelsen, som sedan fattar beslut om sanktionsavgifter.

Sjöfartsverket hanterar stora delar av sjöfartens infrastruktur. Deras ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över. Sjöfartsverket arbetar med lotsning, farledshållning och isbrytning. De ger information om sjötrafiken, har sjögeografisk verksamhet t ex sjökortsframställning och sjömansservice för att bidra till en bra arbetsmiljö för sjömännen. De ansvarar också för sjöräddningstjänst som omfattar insatser när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt sjuktransporter från fartyg. Sjöfartsverket lämnar också medgivanden att under begränsad tid föra svensk flagg.

Sjöfartsverket äger ungefär hälften av de sjösäkerhetsanordningar (till exempel sjövägmärken) som utmärker farlederna. Övriga ägs av andra aktörer som fått tillstånd av Transportstyrelsen. Brister eller fel på sjökort eller sjösäkerhetsanordningar (samtliga) ska felanmälas till Sjöfartsverket.

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om fartbegränsning till sjöss, förbud mot att ankra eller begränsning i rätten att utnyttja ett vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter. Länsstyrelsen beslutar också om trafik med vattenskoter.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för sjöfart. De prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring, ansvarar för färjetrafiken på det allmänna vägnätet samt för statens avtal om linjesjöfarten till Gotland.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!