Vem gör vad inom järnväg, spårväg och tunnelbana?

Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur regler efterlevs. Vi för också register över järnvägsfordon och lokförarbevis. Vi har ett omfattande internationellt och nationellt regelutvecklingsarbete.

Förutom att vi prövar och ger tillstånd till exempel till järnvägsföretag, spårinnehavare och utbildningsanordnare, så godkänner vi fordon och infrastruktur innan de tas i bruk.

Vi har också ansvar för marknadsövervakning. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och för de som köper (gods)transporttjänster. När det gäller passagerarnas rättigheter har vi ett delat ansvar för regelgivning och tillsyn med Konsumentverket. Vi ansvarar för teknikrelaterade frågor, hur informations- och bokningssystem, stationer, perronger och fordon är anpassade, medan Konsumentverket hanterar ärenden då du till exempel är missnöjd med din resa. Reklamationer görs till Allmänna Reklamationsnämnden.

Vår tillsyn omfattar allt från säkerhetsstyrningssystem hos tillståndshavare till transporter med farligt gods och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi för också statistik över olyckor och tillbud.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för järnvägstrafik samt för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter har det övergripande ansvaret för all regional kollektivtrafik i respektive län, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som ska upphandlas.

Kommuner ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunala järnvägar, spårvägar och tunnelbana (i förekommande fall).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är föreskrivande myndighet för regler om farligt gods som rör järnväg och fattar beslut om transportgodkännanden för transporter av farligt gods på järnväg.

Konkurrensverket har ansvar för frågor om upphandlingar och överträdelser inom konkurrensområdet såsom missbruk av marknadsmakt eller företagssamarbeten för att lura kunder.

Konsumentverket har ansvar för konsumentupplysning och frågor om konsumentskydd och konsumentstöd.

Trafikanalys granskar, analyserar, följer upp och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken samt ansvarar för officiell statistik inom transportområdet.

Statens haverikommission utreder vissa olyckor och allvarliga tillbud inom spårbunden trafik som har inträffat i Sverige.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!