Säkerhetsbevisning

För att upprätthålla en hög säkerhet och förebygga att oönskade händelser ska inträffa är det av största vikt att ett kontinuerligt riskarbete bedrivs.

Syftet med riskhantering är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa, ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna eller mildra konsekvenserna av negativa händelser.

Innan nya system sätts i drift, förändringar av existerande system, system ersätts eller avveckla system ska du genomföra en riskanalys. Riskanalysen ska förebygga och motverka oönskade händelser. Ett viktigt moment i riskanalysen är att du ska ta fram en säkerhetsbevisning.

 Om en förändring påverkar flygplatsens certifikat måste du först ansöka om ett operativt driftgodkännande hos Transportstyrelsen.

Checklista

En säkerhetsbevisning bör minst innehålla följande:

  1. En säkerhetsplan som redovisar en systembeskrivning och en plan för att genomföra säkerhetsrelaterade aktiviteter.
  2. En kravkvittenslista som visar överensstämmelse med gällande föreskrifter.
  3. En riskkällelista som redovisar identifierade riskkällor samt utfallet från analyser och värderingar som har genomförts för respektive riskkälla.
  4. Övrig dokumentation som är nödvändig för att redovisa att tillräcklig säkerhet har uppnåtts.

Mall för säkerhetsbevisning