Tillsyn av flygplatsavgifter

Lagen om flygplatsavgifter omfattar de flygplatser med minst fem miljoner passagerarrörelser årligen.

Från och med 2015 års samråd avseende 2016 års avgifter omfattas Stockholm Arlanda samt Göteborg Landvetter flygplats av lagen om flygplatsavgifter. Ingen annan svensk flygplats uppfyller kravet om minst fem miljoner passagerarrörelser årligen. 

Transportstyrelsens uppdrag

Enligt lagen om flygplatsavgifter (2011:866) och förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter ska Transportstyrelsen

  • årligen offentliggöra vilka flygplatser som lagen omfattar
  • pröva en ansökan om att upprätta ett flygplatsnät
  • utöva tillsyn över att bestämmelserna i lagen följs
  • vara första instans att hänskjuta tvister till
  • årligen sammanställa en rapport om verksamheten vid Transportstyrelsen med anledning av detta uppdrag

Transportstyrelsen är första instans vid tvister

Transportstyrelsens huvudsakliga uppgift är att vara första instans för tvistlösning. Berörda parter kan hänskjuta en tvist till oss på Transportstyrelsen senast tre veckor efter att en flygplats som omfattas av lagen beslutat om flygplatsavgifter. Därefter ska vi inom fyra månader fatta beslut.

I prövningen ska särskilt beaktas, om den klagande har åberopat någon av följande omständigheter i sin överklagan:

  • om samrådet mellan flygplatsen och flygplatsanvändarna uppfyller lagens krav
  • hur beslutet om de ändrade avgifterna publicerats
  • utvecklingen av konsumentprisindex.

Av det bakomliggande EU-direktivet om flygplatsavgifter (2009/12/EG) framgår också att ICAO:s policy om flygplatsavgifter (Doc. 9082) bör vara vägledande. Dessutom har man på EU-nivå tagit fram rekommendationer som berör flygplatsavgifter. Dessa handlar om samråd och information respektive beräkningen av flygplatsens kapitalkostnader.

Kontakt

Niklas Nöid 
e-post: niklas.noid@transportstyrelsen.se
tel. 010-495 57 43

George Tekmen
e-post: george.tekmen@transportstyrelsen.se
tel. 010-495 55 73

Christina Berlin
e-post: christina.berlin3@Transportstyrelsen.se
tel. 010-496 52 55


  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!