Flygledarcertifikat samt vissa andra certifikat och intyg

Kommissionens förordning (EU) nr 2015/340 av den 20 februari 2015 om tekniska krav och administrativa förfarande avseende flygledarcertifikat samt vissa andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

Förordning (EU) nr 2015/340 fastställer regler för utfärdande, tillfälligt upphävande och återkallande av certifikat för flygledare och flygledarelever, av där till knutna behörigheter och behörighetstillägg, samt befogenheter och skyldigheter för innehavarna av dessa.

Villkoren för utfärdande, begränsning, tillfälligt upphävande och återkallande av medicinska intyg för flygledare och flygledarelever, samt befogenheter och skyldigheter för innehavarna av dessa.

Certifiering av flygläkare och flygmedicinskt centrum.

Villkoren för validering, förlängning, förnyelse och användning av sådana certifikat, behörigheter, behörighetstillägg och intyg.

Förordningen ska tillämpas på:

  • Flygledarelever
  • Flygledare
  • Personer och organisationer som medverkar i certifiering, utbildning, testning, kontroll och medicinsk bedömning av sökande.

Förordningen trädde i kraft 12 mars 2015 och ska tillämpas från och med den 30 juni 2015. När det gäller tillämpning av förordningen pågår diskussioner om Sverige ska utnyttja möjlighet att skjuta upp införandet av bilagorna I till IV helt eller delvis till den 31 december 2016.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!