Avgiftssystem för flygtrafiktjänsten (RP2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

Förordning (EU) nr 391/2013 fastställer åtgärder för utveckling av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Förordningen tillämpas på flygtrafiktjänster som tillhandahålls av utnämnda leverantörer av flygtrafikledningstjänster och flygvädertjänster. Det gemensamma avgiftssystemet ska ge möjlighet till insyn och samråd med företrädare för luftrummets användare om kostnadsbaser och fördelning av kostnader mellan olika tjänster. Principerna är förenligt med ICAO:s policy och Eurocontrols avgiftssystem för undervägsavgifter.

Medlemsstaterna får besluta om undantag för terminaltjänster som tillhandahålls på flygplatser med mindre än 70 000 IFR-rörelser per år.

Förordningen ska tillämpas från och med den andra referensperioden 2015-2019.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!