Standardiserade europeiska trafikregler – SERA

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfarande inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1256/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010. Ändrad av förordning (EU) nr 2015/340 av den 20 februari 2015, genomförandeförordning (EU) nr 2016/1185.

Förordning (EU) nr 923/2012 fastställer de gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken som ska tillämpas på den allmänna flygtrafiken inom det gemensamma europeiska luftrummet. 

Förordningen trädde i kraft den 2 november 2012 men luftfartsmyndigheterna i Sverige och Danmark har enligt artikel 11(2) i förordningen beslutat att gemensamt tillämpa förordningen i sin helhet i svenskt och danskt luftrum från och med den 4 december 2014. Det innebär att artikel 10 ändringar av förordningarna (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 1265/2007, (EU) nr 255/2010 och genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 ska tillämpas från och med den 4 december 2014. De svenska och danska luftfartsmyndigheterna har påbörjat ett samarbete som har till syfte att harmonisera tillämpningen av förordningen så långt det är möjligt inom DK/SE FAB. 

Förordningen ska i synnerhet tillämpas på luftrummets användare och luftfarttyg som används i allmän flygtrafik 

 • Till, inom eller från unionen
 • Med nationalitets- och registreringsbeteckning för en medlemsstat i unionen, och som flyger i alla luftrum i den mån det inte strider mot de bestämmelser som offentliggjorts av den stat som är behörig beträffande det territorium som överflygs. 

Förordningen ska också tillämpas på 

 • Behöriga myndigheter,
 • Leverantörer av flygtrafiktjänst och
 • Relevant markpersonal i verksamhet med luftfartyg. 


Förordning (EU) nr 2015/340 ändrar definition 104. psykoaktiv substans (psychoactive substance.

 

Förordning (EU) nr 2016/1185 (SERA Part C) ändrar i:

 • Artikel 1 punkt 3 och lägger till punkt 4 tillämpningsområde.
 • Artikel 2 ändrar punkt 2, 25, 27, 28, 33, 34, 34a, 35, 28, 48a, 71, 89a, 90, 94a, 95a, 95b, 114, 116 och 129a definitioner.
 • Artikel 4 punkt 1 och 3 undantag för särskilda insatser.
 • Bilagan till genomförandeförordning punkt:
 • SERA.2001 syfte,
 • SERA.3215 ljus som ska föras av luftfartyg,
 • SERA.4001 inlämning av färdplan,
 • SERA.5001 VMC minima för sikt och avstånd från moln,
 • SERA.5005 Visuellflygregler,
 • SERA.5010 Speciell VFR-flygning i kontrollzoner,
 • SERA.5015 Instrumentflygregler (IFR) – regler för alla IFR-flygningar,
 • SERA.6001 Luftrumsklassificering,
 • SERA.7002 Information om kollisionsrisk när övervakningsbaserad flygtrafikledningstjänst (ATS) tillhandahålls,
 • SERA.8012 Tillämpning av separation med avseende på risk för ändvirvlar,
 • SERA.8015 Klareringar,
 • SERA.8020 Följande av färdplan,
 • SERA.8025 Positionsrapporter,
 • SERA.8035 Radioförbindelse,
 • SERA.9010 Automatisk terminalinformationstjänst (ATIS),
 • SERA.11001 Brottslig handling,
 • SERA.11010 Desorienterat eller oidentifierat luftfartyg,
 • SERA.11012 Bränslebrist och kritisk bränslesituation,
 • SERA.11013 Försämring av flygprestanda,
 • SERA.11014 Instruktion om undanmanöver (RA – Resolution Advisory) från ACAS,
 • SERA.11015 Ingripande,
 • SERA.12005 Speciella observationer från luftfartyg,
 • SERA.12020 Utbyte av rapporter från luftfartyg,
 • Avsnitt 13 SSR-transponder,
 • Avsnitt 14, förfarande för röstkommunikation,
 • Tillägg 1 Signaler och tecken,
 • Tillägg 5 Krav på tjänster inom flygtrafiktjänsten A. Rapporteringsinstruktioner,
 • Tillägg till bilagan, förteckning över gemensamt fastställda avvikelser som meddelas till ICAO.

Ändringarna träder i kraft 9 augusti och ska tillämpas från den 12 oktober 2017.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!