Kvalitet, ledning och säkerhetskultur

Varje gång ett inspektörsteam genomfört en inspektion (på till exempel en flygplats, ett flygbolag, en flygverkstad) ska inspektörerna fylla i en enkät.

I enkäten bedömer man hur väl olika påståenden avseende kvalitetssystem, ledningsfunktion och säkerhetskultur stämmer in på den aktuella verksamhetsutövaren. Inspektörsteamets bedömning grundar sig på den samlade kompetensen och erfarenheten.

Svaren från dessa enkäter samlas i en databas hos Transportstyrelsen och utgör ett komplement till den trendbevakning och analys som ligger till grund för den riskbaserade tillsynen.

Inspektörsenkäten omarbetades under 2016 och resultat från den nya enkäten kommer därför att presenteras längre fram. Sannolikt tidigast under första halvåret 2018.  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!