EASA har lanserat databasen Environmental Portal

2021-12-17

Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten i Sverige för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 598/2014 av den 16 april 2014 om fastställande av regler och förfaranden med avseende på införande av bullerrelaterade driftsrestriktioner på unionens flygplatser inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG.

För att uppfylla kraven i förordningen (EU) 598/2014, artikel 7.2, har EASA lanserat databasen ”Environmental Portal”. Environmental Portal, är utformad för att samla in bullerdata från flygplansoperatörer och göra dessa uppgifter tillgängliga för behöriga myndigheter, flygplatser och flygtrafiktjänstleverantörer.

Databasen omfattar information rörande flygplanets nationalitet och registreringsbeteckning, bullerdokumentationen för det använda flygplanet, tillsammans med tillhörande maximal startvikt samt varje modifiering av flygplanet som påverkar dess bullerprestanda.

Förordningen är tillämplig på civila flygplan med en maximal certifierad startmassa på 34 000 kg eller mer, eller med ett certifierat maximalt internt boende för den aktuella flygplanstypen som består av 19 passagerarsäten eller mer, exklusive platser för endast besättning.

Transportstyrelsen uppmuntrar flygplansoperatörer att registrera sig på EASA:s databas Environmental Portal och delge bullerdata för sin flygplansflotta. För att få åtkomst till databasen måste man genomgå en registreringsprocess. Registreringsformuläret återfinns på EASA:s webbplats via länken nedan.

Ladda ned registreringsformulär på EASA:s webbplats.

Begäran om registrering skickas via e-post till environmentalportal@easa.europa.eu.