Tillbud, allvarliga tillbud och olyckor

Här hittar du information om tillbud, allvarliga tillbud och olyckor (haverier), samt hur du underrättar och/eller rapporterar dessa.

Tillbud

Rapportering av tillbud

Olycka (haveri och allvarligt tillbud)

Underrättelse om olycka (haveri och allvarligt tillbud)

Rapportering av olycka och allvarligt tillbud

Tillbud

Ett tillbud ska rapporteras till Transportstyrelsen. Värt att beakta är att en händelse kan medföra rapporteringsskyldighet även utan att ha inneburit en direkt risk för drift- eller flygsäkerheten. Det gäller till exempel när händelsen i fråga under andra omständigheter skulle kunna utgöra en direkt risk eller om en viss situation skulle kunna utvecklas till en riskfaktor om den tillåts fortsätta utan korrigering.

Rapportering av tillbud

Vad som ska rapporteras framgår av Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2017:75. Den som har tillgång till rapporteringssystem inom bolag eller organisation där personen är anställd kan rapportera genom detta.

Den som saknar tillgång till ett etablerat rapporteringssystem, eller önskar rapportera direkt till myndigheten, kan rapportera via e-tjänsten Rapportera luftfartshändelse eller med blanketterna som finns på Transportstyrelsens webbplats. Du hittar länkar under Relaterad information på denna sida.

Olycka (haveri) och allvarligt tillbud

En olycka (ett haveri) kan kortfattat beskrivas som en händelse med ett luftfartyg, som används i avsikt att flyga, där

  • någon person skadas med dödlig utgång eller skadas allvarligt genom händelsen
  • luftfartyget utsätts för skada eller strukturella fel
  • luftfartyget saknas eller är helt onåbart.

Ett allvarligt tillbud är ett tillbud där omständigheterna pekar på att det förelåg en hög sannolikhet för att en olycka skulle inträffa. Exempel på allvarliga tillbud finns i bilagan till EU-förordning 996/2010.

Underrättelse om olycka och allvarligt tillbud

Alla inblandade personer som har kännedom om att en olycka eller ett allvarligt tillbud har inträffat ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten för säkerhetsutredning i den medlemsstat på vars territorium olyckan eller det allvarliga tillbudet inträffade. Detta regleras enligt EU-förordning 996/2010.

Om en olycka har inträffat på svenskt territorium är det Statens haverikommission (SHK) som ska underrättas. Detta kan ske genom att

  • vid nödläge ringa 112 (SOS) och begära Flygräddningen
  • ringa Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC, Joint Rescue Coordination Centre) på telefon 031-64 80 00
  • kontakta SHK direkt på tfn 08-508 862 99.

SHK lämnar tillstånd att förflytta flygplanet/vraket. Det är SHK som har ansvaret att från säkerhetssynpunkt utreda olyckor och allvarliga tillbud som sker i Sverige.

Utredningsskyldigheten omfattar inte luftfartyg som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet. Detta innebär att olyckor med t.ex. ultralätta flygplan, hängglidare och flygskärmar inte behöver utredas men SHK kan även när det gäller dessa luftfartyg besluta om utredning.

Rapportering av olycka och allvarligt tillbud

Befälhavaren ansvarar för rapporteringen vid en olycka eller ett allvarligt tillbud. Detta regleras i luftfartslagen (2010:500) 5 kap 8 §. Om befälhavaren inte kan fullgöra denna skyldighet är det ägaren eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar luftfartyget som ska rapportera.

Du hittar blankett för rapportering både på SHK:s och Transportstyrelsens webbplats.

För övriga inblandade personer vid en olycka eller ett allvarligt tillbud (exempelvis den som är inblandad i tillhandahållandet av flygtrafikledning, flyginformation eller flygplatstjänster) finns krav på rapportering i regler för respektive verksamhetsområde.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!