International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett FN-organ som formellt bildades 1947. ICAO har enligt Chicagokonventionen till uppgift att utveckla principer och tekniker samt gynna planläggning och utveckling av internationell luftfart. ICAO har 191 medlemsstater.

ICAO har en miljökommitté, Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) vars främsta uppgift är att bistå ICAO:s råd med att ta fram nya policies och anta nya standarder vad gäller utsläpp och buller från luftfarten. Av ICAO:s 191 medlemsstater är idag 24 medlemmar i CAEP, Sverige är det enda nordiska land som har en medlem i CAEP. Norge har observatörsstatus tillsammans med ett fåtal andra länder, EU och ett flertal branschorganisationer.

CAEP håller formellt möte var tredje år. Däremellan möts medlemmarna minst en gång per år i en styrgrupp. CAEP sorterar direkt under ICAO:s råd och resultatet från mötet underställs rådet för godkännande. Arbetet i CAEP bedrivs huvudsakligen i arbetsgrupper där Transportstyrelsen deltar.

Marie Hankanen är Sveriges CAEP-medlem.

Under innevarande CAEP-cykel nummer 12 kommer Sverige att prioritera arbete med hållbara flygbränslen (SAF), arbetet med att undersöka möjligheterna till att sätta ett långsiktigt mål för att minska flygets klimatpåverkan, minskat buller från flyget, fortsatt tekniskt arbete med CORSIA, flygplatsfrågor/operativa åtgärder och klimatanpassning.